Uroda

Lash UP! VERS-24 Testuje

Lash Up studia w Mokotowie

Wycho­dząc naprze­ciw nowo­cze­snym tren­dom i ceniąc czas naszych klien­tek w ser­cu War­szaw­skie­go Moko­to­wa powstał pierw­szy w War­sza­wie lashes bar Lash Up!, miej­sce gdzie w miłej atmos­fe­rze pro­fe­sjo­na­li­ści pod­kre­ślą indy­wi­du­al­ne cechy Two­jej uro­dy. Spe­cja­li­zu­je­my się  w sty­li­za­cji oczu korzy­sta­jąc z peł­nej gamy dostęp­nych na ryn­ku pro­duk­tów i podą­ża­jąc za świa­to­wy­mi tren­da­mi. U nas moż­na sko­rzy­stać z sze­ro­kiej pale­ty kla­sycz­nych rzęs o róż­nych pod­krę­ce­niach i dłu­go­ściach jak i pozwo­lić sobie na odro­bi­nę sza­leń­stwa zdo­biąc oczy rzę­sa­mi ombre, bro­ka­to­wy­mi czy z cyr­ko­nia­mi Swa­ro­vskie­go. Bar­dzo duży nacisk kła­dzie­my na higie­nę, jakość wyko­na­nia i bez­pie­czeń­stwo oraz wła­ści­wą tech­ni­kę”, opo­wia­da zało­ży­ciel­ka salo­nu Lash Up.

Redak­cja VERS-24 posta­no­wi­ła spraw­dzić na sobie tą magicz­ną pro­ce­du­rę. Waż­ne, by pamię­tać o tym, żeby zare­zer­wo­wać sobie oko­ło 2.5–3 godzin na zabieg. W tym cza­sie może­cie po pro­stu się zre­lak­so­wać. My posta­no­wi­li­śmy zro­bić naj­bar­dziej deli­kat­ne rzę­sy – chcie­li­śmy uzy­skać jak naj­bar­dziej natu­ral­ny efekt. Zabieg jest cał­ko­wi­cie bez­bo­le­sny. Będzie­cie napraw­dę pod­eks­cy­to­wa­ni efek­tem koń­co­wym. Wasze rzę­sy będą wyglą­dać bar­dzo natu­ral­nie oraz, co naj­lep­sze, będzie­cie mogli zaosz­czę­dzić swój czas każ­de­go ran­ka – nowe rzę­sy nie będą potrze­bo­wać maska­ry:)

przedipo1

05m

04m

Lash Up studia w Mokotowie 06m
07m

Yanina Trapachka

Tekst/zdjęcia: Vers-24

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *