Uroda

Lash UP! VERS-24 Testuje

Wycho­dząc naprze­ciw nowo­cze­snym tren­dom i ceniąc czas naszych klien­tek w ser­cu War­szaw­skie­go Moko­to­wa powstał pierw­szy w War­sza­wie lashes bar Lash Up!, miej­sce gdzie w miłej atmos­fe­rze pro­fe­sjo­na­li­ści pod­kre­ślą indy­wi­du­al­ne cechy Two­jej uro­dy. Spe­cja­li­zu­je­my się  w sty­li­za­cji oczu korzy­sta­jąc z peł­nej gamy…

Więcej