DesignStyl życia

Kultowy fotel Sanluca projektu braci Castiglioni w nowej odsłonie!

Współ­cze­sna for­ma iko­nicz­ne­go fote­la San­lu­ca Poltro­na Frau powsta­ła w cza­sach funk­cjo­nal­ne­go desi­gnu lat 60. minio­ne­go stu­le­cia. Mebel z wyra­zi­stą toż­sa­mo­ścią, odpor­ny na mody, docze­kał się wła­śnie nowej odsło­ny. Limi­to­wa­ną edy­cję umie­jęt­nie przy­pra­wio­no nut­ką geo­me­trycz­nej deka­den­cji.

Wizjo­ner­ski fotel, dostęp­ny w ofer­cie Stu­dio For­ma 96, od lat wybie­ga swo­ją for­mą dale­ko w przy­szłość, nie tyl­ko wzor­nic­twa. Naj­now­szą edy­cję, autor­stwa Achil­le i Pie­ra Gia­co­mo Casti­glio­ni, ubra­no w ory­gi­nal­ny mate­riał, zain­spi­ro­wa­ny nie­zna­nym wcze­śniej dzie­łem szwaj­car­skie­go desi­gne­ra, gra­fi­ka i arty­sty Maxa Hube­ra.

Histo­ria kre­atyw­no­ści i przy­jaź­ni

Marzy­cie­le i wizjo­ne­rzy Achil­le i Pier Gia­co­mo Casti­glio­ni byli nie­kwe­stio­no­wa­ny­mi pro­ta­go­ni­sta­mi wło­skie­go wzor­nic­twa. Kreu­jąc meble inne niż wszyst­kie, zna­czą­co wpły­nę­li na rewo­lu­cję wło­skiej bran­ży meblo­wej. Tak jak wie­lu wybit­nych powo­jen­nych pro­jek­tan­tów, skoń­czy­li archi­tek­tu­rę na Poli­tech­ni­ce w Medio­la­nie. W tam­tych cza­sach we Wło­szech nie było zbyt wie­lu zadań dla archi­tek­tów, za to fabry­ki chęt­nie zatrud­nia­ły wszech­stron­nych absol­wen­tów do pro­jek­to­wa­nia przed­mio­tów użyt­ko­wych i mebli. Naj­star­szy z trój­ki bra­ci –Livio, dość szyb­ko poszedł w swo­ją stro­nę. Pozo­sta­li dwaj – Achil­le i Pier pra­co­wa­li razem do nie­spo­dzie­wa­nej śmier­ci Pie­ra Gia­co­mo w 1968r. Achil­le, uwiel­bia­ny wykła­dow­ca poli­tech­nik w Tury­nie i Medio­la­nie, powta­rzał swo­im uczniom „Zacznij od począt­ku, kie­ru­jąc się zdro­wym roz­sąd­kiem. Poznaj swo­je cele i środ­ki… Do każ­de­go obiek­tu pro­jek­tant musi spró­bo­wać zna­leźć głów­ny skład­nik”. W przy­pad­ku bra­ci tym skład­ni­kiem było nie­sztam­po­we podej­ście do pro­jek­to­wa­nych obiek­tów. Byli dzieć­mi swo­jej epo­ki: w nich i w ich dzie­łach prze­glą­da­ły się tren­dy, mody i inspi­ra­cje. Pro­jek­to­wi rewo­lu­cjo­ni­ści, któ­rych pra­ce zadzi­wia­ły nie­tu­zin­ko­wym podej­ściem do for­my stwo­rzy­li wie­le wybit­nych obiek­tów, nie­zmien­nie wpi­su­ją­cych się w kanon kla­sy­ków wło­skie­go wzor­nic­twa.

Ukłon w stro­nę geo­me­trii

Histo­ria fote­la San­lu­ca zaczę­ła się od bły­sko­tli­wej intu­icji, któ­ra prze­kształ­ci­ła obiekt codzien­ne­go i tra­dy­cyj­ne­go uży­cia w miej­sce schro­nie­nia i relak­su. Gdy­by meblom moż­na było przy­pi­sy­wać ludz­kie atry­bu­ty, ten miał­by w sobie cie­pło, życz­li­wość i swo­istą sub­tel­ność, zachę­ca­ją­cą ludzi do inte­rak­cji: roz­mów, zwie­rzeń i wspól­ne­go spę­dza­nia cza­su. Pod­czas prac nad kon­cep­cją spe­cjal­nej edy­cji fote­la San­lu­ca Limi­ted Edi­tion 2018, Poltro­na Frau poku­si­ła się o kon­cep­tu­al­ną i emo­cjo­nal­ną podróż, któ­rej celem było uczcze­nie nie­zwy­kłej wię­zi mię­dzy dwo­ma brać­mi i ich zawo­do­wej rela­cji z Maxem Hube­rem. Bra­cia Casti­glio­ni i Huber pra­co­wa­li wspól­nie przy waż­nych pro­jek­tach, a ich zawo­do­we kono­ta­cje prze­ro­dzi­ły się póź­niej w sil­ną i trwa­łą przy­jaźń. Tapi­ce­ro­wa­nie fote­la to wyż­sza szko­ła geo­me­trii – spe­cjal­ną tka­ni­nę wyko­na­no na kro­snach żakar­do­wych, według ory­gi­nal­ne­go pro­jek­tu Hube­ra z 1968 roku, zaty­tu­ło­wa­ne­go “Fale geo­fi­zycz­ne”. Czar­no-bia­ła pale­ta wykoń­cze­nia, rzeź­biar­skie inkli­na­cje i inten­syw­na abs­trak­cja z przy­cią­ga­ją­cy­mi wzrok fala­mi odzwier­cie­dla sza­cu­nek dla pier­wo­wzo­ru, pozo­sta­wia­jąc jed­no­cze­śnie wie­le miej­sca dla wyobraź­ni. Dyna­micz­ne kon­tra­sty czer­ni i bie­li doda­ją sie­dzi­sku cha­rak­te­ru i awan­gar­do­wej non­sza­lan­cji. 60-latek w nowej odsło­nie zde­cy­do­wa­nie dotrzy­mu­je kro­ku współ­cze­snym tren­dom.

Sza­cu­nek do prze­szło­ści

Limi­to­wa­na edy­cja stu egzem­pla­rzy nowych fote­li (pięć­dzie­się­ciu w kolo­rze bia­łym z czar­nym wzo­rem i pięć­dzie­się­ciu czar­nym z bia­łym prin­tem) nawią­zu­je do dwóch waż­nych rocz­nic: set­nej rocz­ni­cy uro­dzin mistrza Achil­le Casti­glio­ni (1918–2002) i 50. rocz­ni­cy śmier­ci Pie­ra Gia­co­mo Casti­glio­ni (1913–1968). Wła­ści­we pro­por­cje, ory­gi­nal­ny mate­riał obi­cio­wy, sza­cu­nek do kla­sy­ki a jed­no­cze­śnie odwa­ga kre­owa­nia i prze­ła­my­wa­nia sche­ma­tów skła­da się na typo­wą dla Poltro­na Frau ele­gan­cję: ponad­cza­so­wą i umie­jęt­nie czer­pią­cą z prze­szło­ści. Krót­ka seria wzor­ni­cza, dostęp­na w Stu­dio For­ma 96, sta­no­wi esen­cję ele­gan­cji z nut­ką awan­gar­dy, moc­nym powie­wem świe­żo­ści i zmy­sło­wej nowo­cze­sno­ści. A prze­cież zmy­sły gra­ją głów­ną rolę w życiu – w wypo­czyn­ku przede wszyst­kim. Od fote­la ide­al­ne­go ocze­ku­je­my dużo, powi­nien nas roz­piesz­czać i otu­lać per­fek­cyj­nym wyko­na­niem i wygo­dą. Dzi­siej­sze meblo­we hau­te coutu­re skła­nia się coraz bar­dziej ku wyra­zi­stym for­mom, któ­re nie będą razić osten­ta­cją. Ergo­no­micz­ne i awan­gar­do­we sie­dzi­sko fote­la zapew­nia nie­by­wa­ły kom­fort, ide­al­nie dopa­so­wu­jąc się do kształ­tu cia­ła. W nowym obli­czu kolo­ry­stycz­nym San­lu­ca wciąż pozo­sta­je uoso­bie­niem lokal­ne­go wło­skie­go rze­mio­sła, któ­re zgrab­nie prze­ło­żo­no na język mię­dzy­na­ro­do­we­go desi­gnu.

Wię­cej na: www.sf96.pl

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy