DesignStyl życia

Kultowy fotel Sanluca projektu braci Castiglioni w nowej odsłonie!

Współ­cze­sna for­ma iko­nicz­ne­go fote­la San­lu­ca Poltro­na Frau powsta­ła w cza­sach funk­cjo­nal­ne­go desi­gnu lat 60. minio­ne­go stu­le­cia. Mebel z wyra­zi­stą toż­sa­mo­ścią, odpor­ny na mody, docze­kał się wła­śnie nowej odsło­ny. Limi­to­wa­ną edy­cję umie­jęt­nie przy­pra­wio­no nut­ką geo­me­trycz­nej dekadencji.…

Więcej