MakijażUroda

Kosmetyki Matis dostępne od listopada na Douglas.pl 

Powsta­ła w Pary­żu, w 1936 roku rewo­lu­cjo­ni­zu­jąc ówcze­sną bran­żę kosme­tycz­ną. Mar­kę Matis stwo­rzył Euge­ne Mavcro­ma­ti, inży­nier che­mii, któ­ry za cel obrał sobie stwo­rze­nie kosme­ty­ków, któ­re będą prze­ciw­dzia­łać ozna­kom sta­rze­nia się skó­ry, ale tak­że będą pielęgnować…

Więcej