ModaNewsroom

Kolekcja Vault by Vans x Ralph Steadman

Tej wiosny legendarny artysta Ralph Steadman i linia premium marki Vans, Vault by Vans, podejmują współpracę w misji podniesienia świadomości o zagrożonych gatunkach zwierząt i ich wyginięciu. Steadman, znany brytyjski ilustrator karykatur, kreskówek i książek, przenosi swoje prace na modele butów Vans Sk8-Hi i Classic Slip-On, aby pokazać psychodeliczne ilustracje z charakterystycznymi dla siebie plamami.

Ralph Steadman Vans

W kolek­cji zna­la­zły się ilu­stra­cje z „Gon­zo­wa­cjo­ni­stycz­nej” try­lo­gii wyda­nej przez Ral­pha Ste­ad­ma­na i Ceri Levy’ego, do któ­rej nale­żą „Extinct Boids”, „Nextinc­tion” i „Cri­ti­cal Crit­ters”. Za ich pomo­cą Vault by Vans uka­zu­je pomy­sło­wy i eks­pre­syj­ny spo­sób na uświa­do­mie­nie spo­łe­czeń­stwa i zwró­ce­nie uwa­gi na zagro­żo­ne gatun­ki zwie­rząt. Ceri Levy, pisarz i fil­mo­wiec, tak tłu­ma­czy czym jest gon­zo­wa­cjo­ni­stycz­ne podej­ście: „Zawsze uwa­ża­li­śmy, że nale­ży roz­śmie­szać ludzi, aby ich zaan­ga­żo­wać. Jeśli po pro­stu powie­my ludziom: „wszy­scy jeste­ście strasz­ny­mi dra­nia­mi, wszyst­ko spie­przy­li­ście, a teraz spójrz­cie, co się sta­nie”, nie przy­cią­gnie­my ich uwa­gi. Ale jeśli roz­śmie­szy­my ich, mamy na to szan­sę. „Gon­zo­wa­cjo­ni­sta”, ter­min wymy­ślo­ny przez sam duet, defi­niu­je alter­na­tyw­ną ochro­nę śro­do­wi­ska poprzez akt gon­zo­wa­cji – utrwa­la­nie gatun­ków, zarzą­dza­nie, lub przy­wra­ca­nie dzi­kiej przy­ro­dy i zaso­bów natu­ral­nych w celu włą­cze­nia lasów, zie­mi i wody.

W ramach pre­mie­ry kolek­cji, Vans nawią­zał współ­pra­cę z Wil­dA­id, orga­ni­za­cją dzia­ła­ją­cą na rzecz zmniej­sze­nia glo­bal­nej kon­sump­cji ele­men­tów dzi­kiej fau­ny i flo­ry oraz zwięk­sze­nia lokal­ne­go wspar­cia dla dzia­łań na rzecz ochro­ny śro­do­wi­ska. Oprócz zachę­ca­nia do udzia­łu w wysta­wie inspi­ro­wa­nej daro­wi­zna­mi, Vans prze­ka­że 10 000 dola­rów na rzecz Wil­dA­id, aby zapew­nić klu­czo­we wspar­cie w wal­ce z nie­le­gal­nym han­dlem dzi­ką fau­ną i flo­rą, kom­plek­so­wą ochro­nę mor­ską i zmniej­szyć ogól­ny nega­tyw­ny wpływ spo­łe­czeń­stwa na śro­do­wi­sko. „Mamy nadzie­ję, że te reali­stycz­ne obra­zy naj­bar­dziej zagro­żo­nych gatun­ków na świe­cie zain­spi­ru­ją do zmian, któ­rych potrze­bu­je­my, aby je ura­to­wać”, powie­dział dyrek­tor gene­ral­ny Wil­dA­id Peter Kni­ghts. W związ­ku z uka­za­niem się kolek­cji Vault by Vans x Ralph Ste­ad­man, Vans zapre­zen­tu­je pra­ce Ste­ad­ma­na wraz z insta­la­cja­mi pocho­dzą­cy­mi z daro­wizn w nowym skle­pie Pop-Up Vault by Vans, znaj­du­ją­cym się na Lower East Side w Nowym Jorku.

Sta­ją­cy się „dzi­kim saty­ry­kiem” Ralph Ste­ad­man we współ­pra­cy z Vault by Vans pre­zen­tu­je swe­go rodza­ju wymow­ne, wizu­al­ne oświe­ce­nie i poucza­ją­ce ilu­stra­cje, wyko­rzy­stu­jąc lek­kie podej­ście do deli­kat­nej spra­wy. Dzię­ki jego pra­com prze­nie­sio­nym na ulu­bio­ne mode­le butów, ubrań i desko­ro­lek Vans dwie barw­ne oso­bo­wo­ści łączą się two­rząc spój­ną, istot­ną całość.

Za każ­dym mode­lem butów, ubrań czy desko­ro­lek stoi coś wię­cej, każ­dy z nich opo­wia­da głęb­szą histo­rię o zagro­żo­nym gatun­ku. Kolek­cja skła­da się z ośmiu mode­li butów, pię­ciu ele­men­tów ubrań i czte­rech uni­kal­nych desek. Mając na uwa­dze ochro­nę śro­do­wi­ska, pro­duk­ty zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne z wyko­rzy­sta­niem naj­bar­dziej eko­lo­gicz­nych mate­ria­łów, w tym baweł­ny orga­nicz­nej, drew­nia­nych desek desko­rol­ko­wych z cer­ty­fi­ka­tem FSC oraz opa­ko­wań wyko­na­nych w 100% z mate­ria­łów pocho­dzą­cych z recyklingu.

Ralph Steadman Vans Ralph Steadman Vans buty Ralph Steadman Vans Ralph Steadman Vans Ralph Steadman Vans Leopard White

Kolek­cja Vault by Vans x Ralph Ste­ad­man będzie dostęp­na 27 kwiet­nia 2019 roku.

Zdjęcia/tekst: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy