ModaNewsroom

Kolekcja Vault by Vans x Ralph Steadman

Tej wio­sny legen­dar­ny arty­sta Ralph Ste­ad­man i linia pre­mium mar­ki Vans, Vault by Vans, podej­mu­ją współ­pra­cę w misji pod­nie­sie­nia świa­do­mo­ści o zagro­żo­nych gatun­kach zwie­rząt i ich wygi­nię­ciu. Ste­ad­man, zna­ny bry­tyj­ski ilu­stra­tor kary­ka­tur, kre­skó­wek i książek,…

Więcej