ModaNewsroom

Kolekcja Vans x Sandy Liang

Vans, ory­gi­nal­na mar­ka spor­to­wa pro­mu­ją­ca twór­czą eks­pre­sję, z dumą połą­czy­ła siły z nowo­jor­ską pro­jek­tant­ką mody San­dy Liang, two­rząc kolek­cję w limi­to­wa­nej edy­cji, któ­ra tra­fi do skle­pów 21 lute­go. Liang, zna­na z łącze­nia roz­ma­itych mate­ria­łów, kolorów…

Więcej