ModaNewsroom

Kolekcja Vans x David Bowie

 Tej wiosny Vans składa hołd życiu i dorobkowi artystycznemu Davida Bowie’go wyjątkową kolekcją butów i ubrań unisex dla osób w każdym wieku. Czerpiąc inspirację z największych dzieł Bowie’go i wielu barwnych postaci, w które się wcielał, kolekcja celebruje połączenie sił marki Vans z „człowiekiem, który spadł na ziemię” – dwóch jednostek, które od zawsze broniły odmienności i oryginalności, wywierając ogromny wpływ na całe pokolenia. Kolekcja Vans x David Bowie trafi do wybranych sklepów stacjonarnych i online Vans już 5 kwietnia.

Kolekcja Vans x David Bowie

David Bowie to legen­dar­ny arty­sta, któ­re­go twór­czość zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­ła muzy­kę i sztu­kę wizu­al­ną. Pozo­sta­wił po sobie  ogrom inno­wa­cji i idei, któ­re będą żyły wiecz­nie. W tej kolek­cji pro­jek­tan­ci Vans inspi­ro­wa­li się kul­to­wy­mi wize­run­ka­mi Bowie’go na prze­strze­ni całej jego karie­ry, od Spa­ce Oddi­ty z 1969 r. aż po ostat­ni album arty­sty z 2016 r., ★.

Kolek­cja Vans x David Bowie ma swój począ­tek w skła­da­ją­cej się z pię­ciu czę­ści kolek­cji kap­su­ło­wej, w któ­rej skład wcho­dzą ubra­nia i dodat­ki. Każ­dy z mode­li przed­sta­wia nie­zwy­kłą histo­rię, od okła­dek albu­mów Alad­din Sane i Zig­gy Star­dust po tra­sę Serio­us Moonlight.

  • Kolek­cja butów to przede wszyst­kim dedy­ko­wa­ny pierw­sze­mu sin­glo­wi Bowie’ego, „Spa­ce Oddi­ty” z 1969 roku, model Vans Clas­sic Era. Pierw­sze buty do jaz­dy na desce mar­ki Vans zosta­ły wyko­na­ne w róż­nych odcie­niach kolo­rów nie­bie­skie­go i zie­lo­ne­go z cylin­drycz­ny­mi kształ­ta­mi, któ­re nawią­zu­ją do okład­ki pły­ty. Model Era posia­da czar­ną pode­szwę z nazwą albu­mu na jej bokach.
  • Model Slip-On 47 V został zapro­jek­to­wa­ny tak, aby cho­lew­ki posia­da­ły roz­my­tą sza­chow­ni­cę przy­po­mi­na­ją­cą płaszcz Bowie’go z okład­ki albu­mu Hun­ky Dory. Buty zosta­ły uzu­peł­nio­ne żół­ty­mi zamszo­wy­mi cho­lew­ka­mi i wykoń­czo­ne nazwi­skiem arty­sty znaj­du­ją­cym się na rzepach.
  • Model Sk8-Hi Plat­form 2.0 skła­da hołd glam-roc­ko­we­mu alter ego Bowie’go – Zig­gy Stardust’owi. Buty zosta­ły pokry­te czer­wo­ną lakie­ro­wa­ną skó­rą z czar­nym wytło­czo­nym nazwi­skiem Bowie i posia­da­ją czar­ną pode­szwę na plat­for­mie. Odda­jąc cześć barw­nej natu­rze Bowie’go Vans roz­sze­rzył ilość dostęp­nych roz­mia­rów zarów­no dla kobiet, jak i mężczyzn.
  • Model Old Sko­ol jest dedy­ko­wa­ny albu­mo­wi Davi­da Bowie’go Alad­din Sane i posia­da cho­lew­ki z per­ło­wej skó­ry żwi­ro­wej z kul­to­wym czer­wo­no-nie­bie­skim pio­ru­nem i wykoń­cze­niem w for­mie cha­rak­te­ry­stycz­ne­go dla Vans paska. Dwa głów­ne moty­wy łączą się w mode­lu Sk8-Hi, któ­ry posia­da nadruk sza­chow­ni­cy na bocz­nej czę­ści buta ze znaj­du­ją­cym się na nim logo bły­ska­wi­cy Bowie’go.
  • Ostat­ni album Davi­da Bowie, ★, został uwiecz­nio­ny w mode­lu Vans Clas­sic Slip-On. Buty skła­da­ją się z cho­lew­ki łączą­cej tka­ni­nę i zamsz z winy­lo­wą gwiaz­dą i czar­nej pode­szwy, rów­nież z moty­wem gwiaz­dy, tym razem wytło­czo­nej. Model Slip-On został wykoń­czo­ny prin­tem galak­ty­ki gwiazd odda­ją­cym hołd dzie­dzic­twu Bowie­go, znaj­du­ją­cym się na wkładce.

Nawet naj­młod­si fani Davi­da Bowie’go mogą oddać cześć arty­ście dzię­ki kolek­cji butów skła­da­ją­cej się z dwóch mode­li, Sk8-Hi Zip i Old Sko­ol V, któ­re są odpo­wied­ni­ka­mi butów dla doro­słych: Bowie i Alad­din Sane.

Kolekcja Vans x David Bowie Kolekcja Vans x David Bowie Kolekcja Vans x David Bowie Kolekcja Vans x David Bowie Kolekcja Vans x David Bowie Kolekcja Vans x David Bowie Kolekcja Vans x David Bowie Kolekcja Vans x David Bowie

Kolek­cja Vans x David Bowie będzie dostęp­na przez czas ogra­ni­czo­ny w wybra­nych skle­pach Vans i onli­ne na stro­nie vans.eu/bowie od 5 kwietnia.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy