ModaNewsroom

Kolekcja Vans x David Bowie

 Tej wio­sny Vans skła­da hołd życiu i dorob­ko­wi arty­stycz­ne­mu Davi­da Bowie’go wyjąt­ko­wą kolek­cją butów i ubrań uni­sex dla osób w każ­dym wie­ku. Czer­piąc inspi­ra­cję z naj­więk­szych dzieł Bowie’go i wie­lu barw­nych posta­ci, w któ­re się…

Więcej