ModaNewsroom

Kolekcja Renee Authentic x Lana Nguyen

Stało się! Długo wyczekiwana kolekcja Renee Design AUTHENTIC już jest! Powstawała przez 3 miesiące w dziale projektowym pod okiem Lany Nguyen i  wykonana została w polskiej szwalni. Kolory natury tj. beże, zielenie, szarości, pastele i biel w tej odsłonie zachwycają. Kroje są kobiece, lekkie i zwiewneFalbanki, micro printy w kwiaty oraz koronki zdobią sensualne i romantyczne sukienki. Ultrakobiece są również komplety, składające się z krótkich spódnic i topów z odkrytymi ramionami. Magia kompletu tkwi w kobiecym fasonie oraz ponadczasowym princie w kwiaty. W kolekcji znajdziemy również proste i eleganckie garnitury, przewiązane szerokim paskiem. Projekty podkreślają talię, dzięki której sylwetka jest smukła i bardzo kobieca.

Kolekcja Renee Authentic x Lana Nguyen sukienka

 

O kam­pa­nii AUTHENTIC

Kam­pa­nia utrzy­ma­na jest w sty­lu Com­mon Gound. Doty­ka poko­le­nia nie­zna­ją­ce­go peł­nej wol­no­ści – osób, któ­re dora­sta­ły w dobie “świa­do­mych rodzi­ców” i zagro­żeń, któ­re nie pozwa­la­ły im na samot­ne podwór­ko­we eska­pa­dy, wspi­nacz­ki na drze­wach, a tele­fo­ny ogra­ni­cza­ły poczu­cie samo­dziel­no­ści.

W naszej naj­now­szej kam­pa­nii odkry­wa­my potrze­by “poko­le­nia onli­ne” przy­bli­ża­jąc auten­tyzm świa­ta poprzez natu­ral­ne kolo­ry, prze­wiew­ne tka­ni­ny i autor­skie wzo­ry.
Dziś świat w “zło­tej klat­ce” jest obec­ną nor­mą spo­łecz­ną. Prze­strzeń i ota­cza­ją­ca nas codzien­ność nie zamy­ka się tyl­ko na to, co widzi­my. Kolek­cja jest syno­ni­mem wol­no­ści. Spra­wia, że prze­no­si­my się w świat fan­ta­zji, któ­ry nosi­my w sobie. Znaj­du­je­my się tam, gdzie chcie­li­by­śmy się zna­leźć tu i teraz. To nie jest zwy­kła podróż… to dro­ga w głąb sie­bie.

Naj­now­sze kam­pa­nij­ne video kolek­cji Renee Design AUTHENTIC:

Kolek­cja Renee Design AUTHENTIC już dostęp­na jest na stro­nie RENEE.PL. Dzi­ka natu­ra i duch wol­no­ści jest w każ­dym z nas, a prze­strzeń to ilu­zja, któ­rej może­my doświad­czyć nosząc kolek­cję Renee Design AUTHENTIC.

Tekst/zdjęcia/video: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy