ModaNewsroom

Kolekcja Reebok x Gigi Hadid FW19

Reebok i Gigi Hadid odkrywają drugi rozdział modowej współpracy – kolekcję na sezon Jesień/Zima 2019. Gigi Hadid, międzynarodowa ikona stylu i modelka, po raz kolejny wykorzystała swoje umiejętności zdobyte na wybiegu i wraz z projektantami Reeboka stworzyła najnowszą kolekcję ubrań i obuwia, w której sportowe dziedzictwo marki łączy się ze wspomnieniami Hadid prosto z lat 90’.

 

Kolekcja Reebok x Gigi Hadid FW19
Gigi przy­zna­je, że inspi­ru­je ją wszyst­ko, co dzie­je się dooko­ła – świa­tło, kolo­ry, energia.

Zanim zosta­ła model­ką upra­wia­ła wyczy­no­wą jaz­dę kon­ną i była kapi­ta­nem szkol­nej dru­ży­ny siat­ków­ki. Spor­to­we doświad­cze­nie, ducha wal­ki i ener­gię pły­ną­cą z aktyw­no­ści zawar­ła w pro­jek­tach Reebok x Gigi Hadid oraz w pro­mu­ją­cej kolek­cję kampani.
Swo­imi dzia­ła­nia­mi chce zachę­cać wszyst­kich do prze­ży­wa­nia wła­snej przy­go­dy i odkry­wa­nia dzi­kiej i nie­okieł­zna­nej sfe­ry, któ­ra jest w każ­dym z nas. Model­ka odno­si się do poczu­cia wol­no­ści, obco­wa­nia z natu­rą, patrze­nia w nie­bo i odczu­wa­nia nie­ogra­ni­czo­nej przestrzeni.

Kolek­cja Reebok x Gigi Hadid jest skie­ro­wa­na do tych, któ­rzy chcą wyzna­czać wła­sne szla­ki, inspi­ru­jąc się moc­ny­mi tren­da­mi w sty­lu lat 90. Wszyst­kie pro­jek­ty wyróż­nia wyko­rzy­sta­nie nowo­cze­snej tech­no­lo­gii i ory­gi­nal­nej kolo­ry­sty­ki, któ­ra odzwier­cie­dla miłość Gigi do natu­ry – kolo­ry pusty­ni i błę­kit domi­nu­ją obok ponad­cza­so­wej bie­li i czerni.

Kolekcja Reebok x Gigi Hadid FW19

W kolek­cji zna­la­zły się uni­wer­sal­ne ele­men­ty odzie­ży funk­cyj­nej – spodnie i blu­zy dre­so­we, kami­zel­ki z kie­sze­nia­mi i biu­sto­no­sze na jed­no ramię. Wyróż­nia­ją­cym się ele­men­tem Reebok x Gigi Hadid jest nowy model buta DMX 2k Zip z ory­gi­nal­ną kon­struk­cją zam­ka błyskawicznego.

Kolek­cja od dzi­siaj jest dostęp­na na stro­nie www.reebok.pl/gigi_hadid oraz www.sneakerstudio.pl 

Kolekcja Reebok x Gigi Hadid FW19 Kolekcja Reebok x Gigi Hadid FW19 Kolekcja Reebok x Gigi Hadid FW19 Kolekcja Reebok x Gigi Hadid FW19 Kolekcja Reebok x Gigi Hadid FW19

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy