Najnowszą kolekcję specjalną H&M sygnuje Giambattista Valli – paryski mistrz sztuki piękna i finezji. Wiadomość została ogłoszona dziś podczas gali amfAR w Cannes. Kendall Jenner, Chiara Ferragni, H.E.R (Gabriella Wilson), Chris Lee, Bianca Brandolini oraz Ross Lynch pojawili się na niej w spektakularnych kreacjach z ekskluzywnej kolekcji przedpremierowej Giambattista Valli x H&M.

Giambattista Valli x H&M, Kendall Jenner, Chiara Ferragni, H.E.R (Gabriella Wilson), Chris Lee, Bianca Brandolini oraz Ross Lynch

Gala 2019 amfAR w Can­nes, w hote­lu du Cap-Eden-Roc.  Ken­dall Jen­ner, Chia­ra Fer­ra­gni, H.E.R (Gabriel­la Wil­son), Chris Lee, Bian­ca Bran­do­li­ni oraz Ross Lynch poja­wi­li się na niej w spek­ta­ku­lar­nych kre­acjach z eks­klu­zyw­nej kolek­cji przed­pre­mie­ro­wej Giam­bat­ti­sta Val­li x H&M. Zdję­cia: Andre­as Rentz/amfAR/Getty Ima­ges for H&M / amfAR.

Fani mody po raz pierw­szy będą mogli zdo­być nowo­ści z kolek­cji nie­mal natych­miast – wszyst­kie spek­ta­ku­lar­ne kre­acje, któ­re poja­wi­ły się na czer­wo­nym dywa­nie, tra­fią do sprze­da­ży na hm.com już 25 maja.

Głów­na kolek­cja Giam­bat­ti­sta Val­li x H&M zade­biu­tu­je na całym świe­cie 7 listo­pa­da 2019 roku.

Jestem nie­sa­mo­wi­cie pod­eks­cy­to­wa­ny tą współ­pra­cą. Dzię­ki H&M będę mógł dotrzeć ze swo­ją wizją sty­lu i este­ty­ki do jesz­cze szer­sze­go gro­na odbior­ców. Chcę dzie­lić się swo­ją miło­ścią do pięk­na, zapi­sać się w naj­pięk­niej­szych wspo­mnie­niach i być czę­ścią histo­rii miło­snych fanów mody z całe­go świa­ta” – powie­dział Giam­bat­ti­sta Val­li.

Jeste­śmy zachwy­ce­ni moż­li­wo­ścią współ­pra­cy z Giam­bat­ti­stą Val­lim. To nie­kwe­stio­no­wa­ny­mistrz hau­te coutu­re i wizjo­ner pro­por­cji oraz syl­we­tek. Moż­li­wość przed­sta­wie­nia jego nie­po­wta­rzal­ne­go sty­lu klien­tom H&M to dla nas speł­nie­nie marzeń. Nie może­my się docze­kać ich reak­cji na tę pięk­ną kolek­cję” – powie­dzia­ła Ann-Sofie Johans­son, Cre­ati­ve Advi­sor z H&M.

Giam­bat­ti­sta Val­li uro­dził i wycho­wał się w Rzy­mie. Na począt­ku karie­ry prze­niósł się do Pary­ża, gdzie w 2005 roku poka­zał świa­tu swo­ją pierw­szą, prze­ło­mo­wą kolek­cję. Jego wszech­świa­to­bej­mu­je kolek­cje ready-to-wear, hau­te coutu­re oraz dodat­ki. Współ­pra­ca z H&M to dla nie­go pierw­sze przed­się­wzię­cie tego typu oraz pierw­sze podej­ście do mody męskiej.

Limi­to­wa­na kolek­cja przed­pre­mie­ro­wa Giam­bat­ti­sta Val­li x H&M będzie dostęp­naw 12 wybra­nych skle­pach H&M na całym świe­cie i na hm.com od 25 maja. Da ona fanom mody­przed­smak tego, co przy­nie­sie kolek­cja głów­na.

Giambattista Valli x H&M, H.E.R (Gabriella Wilson).

H.E.R (Gabriel­la Wil­son). Zdję­cia:  Andre­as Rentz/amfAR/Getty Ima­ges for H&M / amfAR

Chiara Ferragni, Giambattista Valli z H&M

Chia­ra Fer­ra­gni. Zdję­cia: Andre­as Rentz/amfAR/Getty Ima­ges for H&M / amfAR )

Kendall Jenner, Giambattista Valli z H&M

Ken­dall Jen­ner. Zdję­cia: Andre­as Rentz/amfAR/Getty Ima­ges for H&M / amfAR )

Bianca Brandolini, Giambattista Valli z H&M

Bian­ca Bran­do­li­ni. Zdję­cia: Andre­as Rentz/amfAR/Getty Ima­ges for H&M / amfAR )

Chris Lee, Giambattista Valli z H&M

Chris Lee. Zdję­cia: Andre­as Rentz/amfAR/Getty Ima­ges for H&M / amfAR )

 

Kolek­cja głów­na zade­biu­tu­je na całym świe­cie 7 listo­pa­da 2019 roku.

@giambattistavalliparis
@hm
#Project?

Limi­to­wa­na kolek­cja przed­pre­mie­ro­wa będzie dostęp­na na hm.com.

Tekst: Mate­ria­ły pra­so­we
Zdję­cia: Andre­as Rentz/amfAR/Getty Ima­ges for H&M, mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy