ModaNewsroom

Kolaboracja Giambattista Valli z H&M!

Naj­now­szą kolek­cję spe­cjal­ną H&M sygnu­je Giam­bat­ti­sta Val­li – pary­ski mistrz sztu­ki pięk­na i fine­zji. Wia­do­mość zosta­ła ogło­szo­na dziś pod­czas gali amfAR w Can­nes. Ken­dall Jen­ner, Chia­ra Fer­ra­gni, H.E.R (Gabriel­la Wil­son), Chris Lee, Bian­ca Bran­do­li­ni oraz…

Więcej