H&M kontynuuje poparcie dla równości LGBTQI poprzez kapsułową kolekcję dla kobiet, mężczyzn i osób niebinarnych. 10% ze sprzedaży kolekcji zostanie przekazane na kampanię ONZ Free & Equal. Kolekcja będzie dostępna w wybranych sklepach na całym świecie oraz na stronie hm.com od 30 maja.

KAPSUŁOWA KOLEKCJA H&M NA RZECZ RÓWNOŚCI

KAPSUŁOWA KOLEKCJA H&M NA RZECZ RÓWNOŚCI

Tą kolo­ro­wą kolek­cją chcie­li­śmy stwo­rzyć okre­ślo­ną atmos­fe­rę – żywą, rado­sną, peł­ną popar­cia dla­od­mien­no­ści. Kolek­cja jest zróż­ni­co­wa­na i zachę­ca do zaba­wy „mix & match”, co wzmac­nia prze­sła­nie H&M o inklu­zyw­no­ści i rów­no­ści.” – mówi Emi­ly Björ­ke­he­im, sze­fo­wa dzia­łu pro­jek­to­wa­nia w H&M.

Kolek­cja obej­mu­je odzież dam­ską i męską, a tak­że topy i koszul­ki z nadru­ka­mi gra­ficz­ny­mi­pod­kre­śla­ją­cy­mi róż­no­rod­ność i rów­ność, moty­wem prze­wod­nim jest kul­to­wa tęcza i jej kolo­ry. Pro­po­no­wa­ne syl­wet­ki z jed­nej stro­ny mają cha­rak­ter spor­to­wy, z dru­giej stro­ny tro­chę retro, jed­nak­ca­łość ma nowo­cze­sny wyraz. Klu­czo­we ele­men­ty to body z tęczo­wy­mi skrzy­dła­mi, wie­lo­barw­ny ceki­no­wy top, tęczo­wa nylo­no­wa kurt­ka zapi­na­na na suwak i tęczo­wa siat­ko­wa koszul­ka.

H&M dąży do tego, by być zwier­cia­dłem glo­bal­ne­go spo­łe­czeń­stwa. Prze­sła­nie„ Miło­ści dla wszyst­kich ” w peł­ni wyra­ża sta­no­wi­sko H&M w spra­wie rów­no­ści LGBTQI, wal­cząc o pra­wo ludzi do wol­ne­go­wy­bo­ru tego, kogo chcą. Jeste­śmy dum­ni, że może­my nadal wspie­rać rów­ność LGBTQI, cele­bru­jąc miłość i zwięk­sza­jąc świa­do­mość na temat wal­ki o rów­ne pra­wa, róż­no­rod­ność i inte­gra­cję.” – mówi Sara Spän­nar, dyrek­tor ds. Glo­bal­ne­go mar­ke­tin­gu i komu­ni­ka­cji w H&M.

Wię­cej infor­ma­cji moż­na zna­leźć na stro­nie inter­ne­to­wej UN Free & Equ­al.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy