Moda

KAPSUŁOWA KOLEKCJA H&M NA RZECZ RÓWNOŚCI

H&M kon­ty­nu­uje popar­cie dla rów­no­ści LGBTQI poprzez kap­su­ło­wą kolek­cję dla kobiet, męż­czyzn i osób nie­bi­nar­nych. 10% ze sprze­da­ży kolek­cji zosta­nie prze­ka­za­ne na kam­pa­nię ONZ Free & Equ­al. Kolek­cja będzie dostęp­na w wybra­nych skle­pach na całym…

Więcej