ModaNewsroom

Kampania DREAM NATION wiosna 2018

Pol­ska mar­ka DREAM NATION to mar­ka, któ­ra jest praw­dzi­wym uoso­bie­niem miło­ści do eko­lo­gii, wzo­rów i kolo­rów. Każ­da z kolek­cji powsta­je z sza­cun­kiem do ludz­kiej pra­cy i śro­do­wi­ska. Baweł­na z któ­rej powsta­ją ubra­nia DREAM NATION wytwa­rza­na jest z orga­nicz­nej przę­dzy posia­da­ją­cej cer­ty­fi­kat GOTS, pozy­ski­wa­nej z eko­lo­gicz­nych upraw, a ubra­nia szy­te są w lokal­nych, małych pol­skich szwal­niach.

Look­bo­ok mar­ki na wio­snę 2018 to praw­dzi­wa eks­plo­zja flo­wer power. Kolek­cja przy­wo­łu­je na myśl bez­tro­skie, cie­płe, let­nie dni i sza­lo­ne wie­czo­ry; widać sil­ną inspi­ra­cję lata­mi 60, nie bra­ku­je więc zwiew­nych, kwie­ci­stych sukie­nek maxi, opa­sek w prin­ty, dekol­tów odważ­nie odsła­nia­ją­cych ramio­na czy wresz­cie ogrom­nych, wzo­rzy­stych toreb- a wszyst­ko to w rzu­ca­ją­cych się oczy odcie­niach czer­wie­ni, różu, zie­le­ni oraz lazu­ru oraz wie­lo­barw­nych, autor­skich nadru­kach.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy