ModaNewsroom

Kampania DREAM NATION wiosna 2018

Pol­ska mar­ka DREAM NATION to mar­ka, któ­ra jest praw­dzi­wym uoso­bie­niem miło­ści do eko­lo­gii, wzo­rów i kolo­rów. Każ­da z kolek­cji powsta­je z sza­cun­kiem do ludz­kiej pra­cy i śro­do­wi­ska. Baweł­na z któ­rej powsta­ją ubra­nia DREAM NATION wytwarzana…

Więcej