ModaNewsroomPolecane

KAMPANIA COS JESIEŃ-ZIMA 2019 AUTORSTWA MARKA BORTHWICKA

COS przedstawia kampanię wizerunkową jesień-zima 2019, której autorem jest fotograf Mark Borthwick. Wsesji zdjęciowej prezentowana jest nowa kolekcja marki, bogata w kontrastujące formy i zmysłowe tkaniny.Występują w niej modelki Lina Zhang i Giedre Dukauskaite oraz model Khadim Sock.

Motywem przewodnim kolekcji, którą odzwierciedla kampania, jest spotkanie się dwóch światów – natury z cywilizacją, a jej styl opiera się na rekonstrukcji tradycyjnych ubrań. Sztywne struktury przeplatają się formamimiękko opływającymi ciało. Projekty o przeskalowanych proporcjach wykonano z zarówno nowoczesnych, jak i naturalnych tkanin. Kampania przedstawia surowy charakter ostrych, geometrycznych linii na tle spokojnej atmosfery angielskiej wsi.

KAMPANIA COS JESIEŃ-ZIMA 2019 AUTORSTWA MARKA BORTHWICKA KAMPANIA COS JESIEŃ-ZIMA 2019 AUTORSTWA MARKA BORTHWICKA KAMPANIA COS JESIEŃ-ZIMA 2019 AUTORSTWA MARKA BORTHWICKA czarna sukienka COS KAMPANIA COS JESIEŃ-ZIMA 2019 AUTORSTWA MARKA BORTHWICKA KAMPANIA COS JESIEŃ-ZIMA 2019 AUTORSTWA MARKA BORTHWICKA płaszcz COS KAMPANIA COS JESIEŃ-ZIMA 2019 AUTORSTWA MARKA BORTHWICKA sweter COS

COS
Od 2007 r. mar­ka COS jest wier­na swo­jej filo­zo­fii. Ofe­ru­je wyso­kiej jako­ści kolek­cje odzie­ży, zło­żo­ne z pod­sta­wo­wych ele­men­tów gar­de­ro­by oraz uak­tu­al­nio­nych kla­sy­ków. Cha­rak­te­ry­stycz­ny styl mar­ki kształ­tu­je­no­wo­cze­sne, funk­cjo­nal­ne i ponad­cza­so­we wzor­nic­two. COS sto­su­je w swo­ich pro­jek­tach zarów­no tra­dy­cyj­ne meto­dy, jak i nowe tech­ni­ki – nie­ustan­nie anga­żu­je się w świat desi­gnu i inno­wa­cji. Od powsta­nia mar­ki, COS wspie­ra świat sztu­ki i współ­pra­cu­je z uzna­ny­mi i roz­wi­ja­ją­cy­mi się arty­sta­mi, gale­ria­mi i ate­lier pro­jek­to­wy­mi naca­łym świe­cie. Dotych­czas mar­ka reali­zo­wa­ła pro­jek­ty z taki­mi insty­tu­cja­mi jak The Ser­pen­ti­ne Gal­le­ries, The­Gug­gen­he­im New York, Frie­ze Lon­don, Frie­ze New York i Design Miami/ oraz taki­mi arty­sta­mi jak Snar­ki­tec­tu­re, Sou Fuji­mo­to, Stu­dio Swi­ne, The Donald Judd Foun­da­tion i AFSO / ANDRÉ FU.

cosstores.com @cosstores

MARK BORTHWICK
Pocho­dzi z Lon­dy­nu, zaczy­nał jako maki­ja­ży­sta. Pierw­szy kon­takt z foto­gra­fią miał dopie­ro po prze­pro­wadz­ce do Pary­ża w 1984 roku. Stał się wte­dy wła­ści­cie­lem noc­ne­go klu­bu, któ­re­go klien­te­lę foto­gra­fo­wał. Dzię­ki zna­jo­mo­ściom z redak­to­ra­mi maga­zy­nów, jego zdję­cia szyb­ko zna­la­zły się na stro­nach i‑D czy The Face.Minimalistyczny, barw­ny styl Bor­th­wic­ka prze­ła­mał ówcze­sną kon­wen­cję foto­gra­fii mody i pozwo­lił mu stać się jed­nym z naj­bar­dziej wpły­wo­wych foto­gra­fów lat 90. Jego pra­ce publi­ko­wa­no w takich tytu­łach jak Pur­ple, Sel­fSe­rvi­ce i AnO­ther. Two­rzył też kam­pa­nie Com­me des Garçons, Mar­ti­na Mar­gie­li czy Yoh­jie­go Yama­mo­ty. W 1995 r. Mark prze­niósł się do Nowe­go Jor­ku, by dalej inspi­ro­wać i doku­men­to­wać świat w swo­jej twór­czo­ści – teraz tak­że jako fil­mo­wiec i muzyk. Miesz­ka i pra­cu­je na Bro­okly­nie.

@mark_borthwick

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy