ModaNewsroom

Kampania Burberry na Snapchacie

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska

Burberry-creates-live-Snapchat-Campaig_001

Ten news z pew­no­ścią prze­ko­na te scep­tycz­nie nasta­wio­ne do Snap­cha­ta fashio­nist­ki do natych­mia­sto­wej insta­la­cji tej apli­ka­cji. Już jakiś czas temu prze­sta­ła ona słu­żyć tyl­ko i wyłącz­nie wysy­ła­niu zna­jo­mym krót­kich ujęć, któ­re po chwi­li zni­ka­ją. Dzię­ki Snap­cha­to­wi może­my codzien­nie oglą­dać rela­cje z prze­róż­nych miast na całym świe­cie, być świad­ka­mi naj­waż­niej­szych imprez, czy wyda­rzeń, a nawet w pew­nym stop­niu uczest­ni­czyć w życiu naszych ido­li. Praw­dzi­wym zasko­cze­niem było dla nas wyko­rzy­sta­nie tej apli­ka­cji przez dom mody Bur­ber­ry. Oso­by obser­wu­ją­ce bry­tyj­ską mar­kę mogły zoba­czyć jej naj­now­szą kam­pa­nię rekla­mo­wą wyko­na­ną przez same­go Mario Testi­no.

Dyrek­tor kre­atyw­ny mar­ki, Chri­sto­pher Bailey, wyka­zał się spo­rą pomy­sło­wo­ścią decy­du­jąc się na taką for­mę rekla­my. Jeste­śmy tak­że pod wra­że­niem tego, że uda­ło mu się prze­ko­nać Testi­no do odło­że­nia pro­fe­sjo­nal­ne­go apa­ra­tu na rzecz tele­fo­nu. Na począt­ku mogli­śmy się przyj­rzeć mode­lom i model­kom bio­rą­cym udział w kam­pa­nii, a następ­nie zoba­czy­li­śmy pięk­nie wyka­dro­wa­ne zdję­cia pre­zen­tu­ją­ce naj­now­szą kolek­cję. Podzi­wia­my dom mody za odwa­gę, jed­no­cze­śnie jeste­śmy zachwy­ce­ni. Uwiel­bia­my te zdję­cia za natu­ral­ność, gdyż foto­gra­fii na Snap­cha­cie w żaden spo­sób retu­szo­wać się nie da. Dzię­ki temu mamy wra­że­nie, że tą one praw­dzi­we, wyję­te z życia.

Burberry-2016-Live-Campaign-Snapchat-006
Burberry-2016-Live-Campaign-Snapchat-008

To nie pierw­szy raz kie­dy mar­ka korzy­sta z tej apli­ka­cji aby zbli­żyć się do swo­ich fanów. Już pod­czas jed­ne­go z poka­zów mogli­śmy zoba­czyć rela­cję na żywo, pro­sto z wybie­gu. W obec­nych cza­sach ze Snap­cha­ta korzy­sta ogrom­na ilość osób. Stwa­rza to moż­li­wość zna­nym fir­mom czy oso­bi­sto­ściom na zbli­że­nie się do swo­ich fanów.

burberry-uses-snapchat-spring-summer-campaign-1

burberry-uses-snapchat-spring-summer-campaign-5

burberry-uses-snapchat-spring-summer-campaign-3
burberry-uses-snapchat-spring-summer-campaign-4
burberry-uses-snapchat-spring-summer-campaign-5

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
    Avatar

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *