ModaNewsroom

Kampania Burberry na Snapchacie

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Ten news z pew­no­ścią prze­ko­na te scep­tycz­nie nasta­wio­ne do Snap­cha­ta fashio­nist­ki do natych­mia­sto­wej insta­la­cji tej apli­ka­cji. Już jakiś czas temu prze­sta­ła ona słu­żyć tyl­ko i wyłącz­nie wysy­ła­niu zna­jo­mym krót­kich ujęć, któ­re po chwi­li…

Więcej