KalendarzModaNewsroom

KALENDARZ WYPRZEDAŻY

Gru­dzień to nie tyl­ko mie­siąc, w któ­rym nie­cier­pli­wie wycze­ku­je­my Świąt. To tak­że mie­siąc, w któ­rym sie­ciów­ki roz­po­czy­na­ją wyprze­daż jesien­no-zimo­wych kolekcji.

sale-vers24

Spe­cjal­nie dla Was przy­go­to­wa­ły­śmy kalen­darz zimo­wych wyprze­da­ży 2016. W nie­któ­rych skle­pach obniż­ki już trwa­ją! W pozo­sta­łych obniż­ka cen zacznie się tuż po Świę­tach. Zanim jed­nak wybie­rze­cie się na zaku­py, koniecz­nie prze­czy­taj­cie nasz porad­nik, któ­ry pomo­że Wam mądrze wybie­rać pod­czas wyprze­da­żo­we­go szaleństwa.

  1. Zrób listę rze­czy, któ­rych potrzebujesz

Zanim wybie­rzesz się na zaku­py, dokład­nie przej­rzyj swo­ją gar­de­ro­bę i zasta­nów się cze­go w niej bra­ku­je. Teraz masz świet­ną oka­zję, aby uzu­peł­nić sza­fę. Mając taką listę pod­czas zaku­pów będziesz roz­waż­niej­sza i unik­niesz kupo­wa­nia nie­po­trzeb­nych rzeczy.

Jeże­li na co dzień nie nosisz krzy­kli­wych kolo­rów, na pew­no nie wło­żysz też tej kanar­ko­wej sukien­ki, któ­ra wpa­dła Ci w oko. Nawet jeże­li będzie prze­ce­nio­na o ‑70%.

Trzy­maj się swo­jej listy i przed zaku­pem zasta­nów się z czym połą­czysz daną rzecz. Nie ma sen­su inwe­sto­wać w coś nowe­go, jeże­li nie masz żad­nych pasu­ją­cych do niej ele­men­tów w swo­jej garderobie.

  1. Przy­mie­rzaj ubrania! 

Sta­nie w kolej­kach do przy­mie­rzal­ni to żad­na przy­jem­ność, ale to co wyglą­da dobrze na wie­sza­ku może zwy­czaj­nie nie paso­wać do Two­jej figu­ry. Lepiej jeże­li stra­cisz chwi­lę cza­su na spraw­dze­nie czy dana rzecz napraw­dę do Cie­bie pasu­je niż zmar­nu­jesz pie­nią­dze na kolej­ne ubra­nie, któ­re za chwi­lę wrzu­cisz na dno szafy.

Ta zasa­da ma jesz­cze jed­ną dobrą stro­nę – poznasz swo­ją figu­rę i będziesz wie­dzia­ła w czym wyglą­dasz napraw­dę świet­nie. Ale nie ufaj tyl­ko i wyłącz­nie skle­po­wym lustrom. Naj­le­piej weź ze sobą zaufa­ną przy­ja­ciół­kę i poproś ją o szcze­rą opinię.

Zna­la­złaś dżin­sy, w któ­rych Two­ja figu­ra wyglą­da tak, jak­byś codzien­nie cho­dzi­ła na fit­ness? To świet­na wia­do­mość! Sprawdź czy nie mają ich w jesz­cze innych kolo­rach. Jeże­li są dobrej jako­ści, to posłu­żą Ci przez dłu­gi czas i będzie to napraw­dę tra­fio­na inwestycja.

  1. Kupuj rze­czy klasyczne

Wyprze­da­że to świet­na oka­zja, aby zapo­lo­wać na ubra­nia i dodat­ki świet­nej jako­ści w napraw­dę przy­zwo­itych cenach. Jeże­li w Two­jej sza­fie bra­ku­je tak zwa­nych „kla­sy­ków”, to wła­śnie teraz masz szan­sę, aby te bra­ki uzupełnić.

Poszu­kaj weł­nia­ne­go płasz­cza, któ­ry będzie wyglą­dał jak uszy­ty na mia­rę. Rozej­rzyj się za kla­sycz­nym beżo­wym tren­czem, bia­łą koszu­lą dosko­na­łej jako­ści lub kasz­mi­ro­wym sweterkiem.

Inwe­stuj tak­że w dodat­ki! Świet­nie wyko­na­ne skó­rza­ne buty i tor­by będziesz nosi­ła przez kil­ka kolej­nych sezo­nów, a ich cena może być teraz napraw­dę okazyjna.

  1. Zaku­py w mia­rę moż­li­wo­ści rób rano

Wyprze­da­że koja­rzą Ci się z ogrom­nym bała­ga­nem w skle­pach, przez co tra­cisz chę­ci na poszu­ki­wa­nia? Jeże­li tyl­ko masz taką moż­li­wość, przyjdź na zaku­py rano, tuż po otwar­ciu skle­pu. Z łatwo­ścią znaj­dziesz wte­dy te rze­czy, któ­rych szu­kasz, a przy oka­zji unik­niesz tłu­mów, ogrom­nych kole­jek i nie­po­trzeb­ne­go stresu.

  1. Pytaj o zwro­ty i wymiany

Może zda­rzyć się tak, że wró­cisz do domu i po pro­stu się roz­my­ślisz. Oka­że się, że jed­nak rzecz któ­rą kupi­łaś wca­le nie jest Ci potrzeb­na albo znaj­dziesz dla niej alter­na­ty­wę w innym sklepie.

Pod­czas wyprze­da­ży dokład­nie dopy­tuj się ile dni masz na zwrot, a ile na wymia­nę. Zda­rza się, że w okre­sie prze­cen w skle­pach obo­wią­zu­ją inne warun­ki. Musisz wszyst­ko wie­dzieć zanim zapła­cisz za zaku­py. Jeże­li się oka­że, że pod­czas wyprze­da­żo­we­go sza­leń­stwa emo­cje wzię­ły górę, a Ty wró­cisz do domu i stwier­dzisz, że wca­le nie potrze­bu­jesz tych wszyst­kich rze­czy, któ­re kupi­łaś, po pro­stu zwró­cisz je do sklepu.

Mamy nadzie­ję, że nasze rady przy­da­dzą Wam się pod­czas zaku­pów. Poni­żej kalen­darz z dokład­ny­mi data­mi roz­po­czę­cia wyprze­da­ży w naj­po­pu­lar­niej­szych sie­ciów­kach. W więk­szo­ści z nich prze­ce­ny już się rozpoczęły!

TU WYPRZEDAŻE JUŻ TRWAJĄ:

- H&M

- UTERQUE

- MASSIMO DUTTI 

- NEW LOOK 

- MANGO – do 15/12 trwa wyprze­daż VIP, dla klien­tów zapi­sa­nych do new­slet­te­ra. Po jej zakoń­cze­niu roz­pocz­nie się wyprze­daż dla wszystkich.

27/12 ZARA, BERSHKA, STRADIVARIUS, PULL&BEAR, OYSHO – wyprze­daż w skle­pach inter­ne­to­wych roz­pocz­nie się już 26 grudnia.

27/12 MOHITO, RESERVED, SINSAY, HOUSE, CROPP

27/12 COS

Tekst: Mar­ty­na Urbańska

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaMust have

IT BAG - taniej?

IT BAGS – marze­nie każ­dej miło­śnicz­ki mody. Nie­rzad­ko ich ceny przy­pra­wia­ją o zawrót gło­wy. Nie każ­dy jed­nak wie, że przy odro­bi­nie szczę­ścia, może­my upo­lo­wać naszą wyma­rzo­ną toreb­kę na wyprze­da­ży! Bowiem wyprze­da­żo­we sza­leń­stwo nie omi­ja wielkich…
Więcej