Uroda

Jesienna kosmetyczka, czyli zmiana rutyny pielęgnacji skóry

Wraz z nadejściem jesieni, temperatury uległy znacznemu obniżeniu, a kapryśna aura coraz częściej daje się we znaki. Tak samo, jak zaczynamy zupełnie nowy sezon w modzie i naszą letnią  garderobę na ciepłe, grube swetry czy płaszcze, tak i na nowo powinnyśmy przyjrzeć się naszej codziennej rutynie pielęgnacyjnej skóry, dobierając dla niej kosmetyki odpowiednio do sezonu, w którym jesteśmy.

Jesien­na kosme­tycz­ka, czy­li zmia­na ruty­ny pie­lę­gna­cji skó­ry: Estee Lau­der Advan­ced Night Repa­ir Eye Con­cen­tra­te Matrix, EISENBERG Paris Fir­ming Remo­del­ling maska ujędr­nia­ją­ca-mode­lu­ją­ca, CHANEL – HYDRA BEAUTY Camel­lia Glow Con­cen­tra­te – inten­syw­na kura­cja, Sisle­ÿa L’In­tégral Anti-Âge Radian­ce Anti-Dark Spot Serum, LA MER Pie­lę­gna­cja spe­cjal­na THE HYDRATING INFUSED EMULSION, Medik8 Cry­stal Reti­nal 6 sta­bil­ne serum na noc o wyso­kiej mocy z alde­hy­dem reti­no­wym, ZO® SKIN HEALTH Reti­nol Skin Bri­gh­te­ner 0,25 %, EISENBERG Paris krem Hydra Com­fort, LA MER The Cle­an­sing Oil, BOBBI BROWN baza Vita­min Enri­ched Eye.

Z pew­no­ścią upal­ne lato dało się we zna­ki naszej skó­rze, szcze­gól­nie na twa­rzy – pig­men­ta­cja spo­wo­do­wa­na nad­mier­nym opa­la­niem, odwod­nie­nie i prze­su­sze­nie spo­wo­do­wa­ne podró­ża­mi i eks­po­zy­cją na słoń­ce, a przede wszyst­kim nagły spa­dek tem­pe­ra­tu­ry może dość dra­stycz­nie wpły­nąć na spo­sób, w jaki nasza skó­ra wyglą­da i czu­je. W jesien­nych mie­sią­cach naj­czę­ściej obser­wu­je się przede wszyst­kim osła­bie­nie i kru­chość barie­ry skór­nej, co zwy­kle obja­wia się sucho­ścią i wraż­li­wo­ścią. Trze­ba pamie­tać, że barie­ra skór­na jest niczym płaszcz prze­ciw­desz­czo­wy, zaś wraz ze zmia­ną tem­pe­ra­tu­ry na wietrz­na i zim­ną, barie­ry te ule­ga­ją uszko­dze­niu i wpusz­cza­ją meta­fo­rycz­ny „deszcz”, tj. zanie­czysz­cze­nia i inne zewnętrz­ne czyn­ni­ki obcią­ża­ją­ce skó­rę – głę­biej, powo­du­jąc stan zapal­ny, wraż­li­wość i zaczerwienienie.

Jak zatem na nowo skom­ple­to­wać naszą kosme­tycz­kę, aby zaspo­ko­ić tę zmia­nę w śro­do­wi­sku? Przede wszyst­kim postaw na mini­ma­lizm. Latem zwy­kle uży­wa­my mniej pro­duk­tów i sta­wia­my na natu­ral­ność. W myśl tej zasa­dy nadal war­to uni­kać przy­tła­cza­ją­cej skó­ry ruty­ny. 

Jakie kosme­ty­ki pozwo­lą Ci nawil­żyć i zre­ge­ne­ro­wać skó­rę na jesień i przy­wró­cić jej kom­fort po lecie? Z pew­no­ścią war­to się­gnąć po boga­tą w skład­ni­ki odżyw­cze alg mor­skich i soi oraz odna­wia­ją­cy komór­ki Mirac­le Broth™ emul­sję do twa­rzy La Mer The Hydra­ting Infu­sed Emul­sion, któ­ra nawil­ża skó­rę od środ­ka i od zewnątrz. Ten nie­wiel­ki, ale odżyw­czy pro­dukt chro­ni i sta­bi­li­zu­je barie­rę nawil­ża­ją­cą skó­ry, dając uczu­cie lek­ko­ści, łago­dząc suche linie i zmniej­sza­jąc ozna­ki podraż­nień i zaczer­wie­nień. Efekt z pew­no­ścią wzmoc­ni zasto­so­wa­nie La Mer The Cle­an­sing Oiloczysz­cza­ją­cej zawie­si­ny, któ­ra prze­kształ­ca się w detok­sy­ku­ją­cą emul­sję na bazie cen­nych mor­skich olej­ków i pudru per­ło­we­go. O pie­lę­gna­cję oko­lic oczu wspa­nia­le zadba baza Vita­min Enri­ched Eye Bob­bi Brown, któ­rej for­mu­ła zawie­ra­ją­ca odżyw­czą mie­szan­kę wita­min – B3, B5, B6, B9 i B12, kwa­su hia­lu­ro­no­we­go oraz masła shea pozwa­la bły­ska­wicz­nie popra­wić wygląd i tek­stu­rę skó­ry, zapew­nia­jąc jed­no­cze­śnie natych­mia­sto­we i dłu­go­trwa­łe nawil­że­nie. Pod ręką war­to mieć tak­że Advan­ced Night Repa­ir Eye Con­cen­tra­te Matrix Estee Lau­der – wie­lo­fuk­cyj­ny, wzmac­nia­ją­cy skó­rę, ultra­odżyw­czy kon­cen­trat pod oczy z inno­wa­cyj­ną tech­no­lo­gią 360° Matrix Tech­no­lo­gy™, któ­ry w połą­cze­niu z autor­ską tech­no­lo­gią Chro­no­lu­xCB™, Advan­ced Night Repa­ir Eye Con­cen­tra­te Matrix zna­czą­co ogra­ni­cza widocz­ność wszyst­kich klu­czo­wych oznak sta­rze­nia, włącz­nie z linia­mi, zmarszcz­ka­mi, opu­chli­zną i cie­nia­mi pod ocza­mi. Inten­syw­ne dzia­ła­nie prze­ciw­sta­rze­nio­we, natych­mia­sto­wy efekt liftin­gu i ujędr­nie­nia na cały dzień zapew­ni Ci maska Eisen­berg Paris Fir­ming Remo­del­ling Mask, któ­rej  lek­ka emul­sja zawie­ra mikro­kap­suł­ki Wita­min A i E, Olej z Pestek Wino­gron, Wycią­gi z Zie­lo­nej Her­ba­ty, a któ­re zapo­bie­ga­ją utra­cie jędr­no­ści, redu­ku­ją zmarszcz­ki oraz prze­bar­wie­nia pig­men­ta­cyj­ne. Masecz­ka spe­cjal­nie prze­zna­czo­na do pie­lę­gna­cji skó­ry twa­rzy i oko­lic oczu. Pro­dukt ten stwo­rzy jesz­cze lep­szy duet z bły­ska­wicz­nie i dłu­go­trwa­le nawil­ża­ją­cym kre­mem Eisen­berg Paris Hydra Com­fort. Ten pro­dukt dzię­ki uni­kal­ne­mu połą­cze­niu aktyw­nych skład­ni­ków roślin­nych i bio­tech­no­lo­gicz­nych pozwa­la gro­ma­dzić wodę i chro­nić przed jej utra­tą oraz wyka­zy­wać wła­ści­wo­ści prze­ciw­u­tle­nia­ją­ce i rege­ne­ru­ją­ce. Olej­ki na jesień to wspa­nia­łe roz­wia­za­nie. Rege­ne­ru­ją­cy ole­jek na noc Nuxe Bio wyko­rzy­stu­je napraw­cze wła­ści­wo­ści eks­trak­tu z ryżu w połą­cze­niu z olej­ka­mi roślin­ny­mi z awo­ka­do, seza­mu, jojo­by oraz maka­da­mia, któ­re zapew­nia­ją skó­rze kom­fort przez całą noc, sty­mu­lu­jąc natu­ral­ny sys­tem odżyw­czy skó­ry, aby zaraz po obu­dze­niu była wygła­dzo­na i rozświetlona.

Po lecie war­to się­gnąć rów­nież po pro­duk­ty z reti­no­lem, m.in.  Zo® Skin Health Reti­nol Skin Bri­gh­te­ner 0,25% nale­żą­cy do gru­py pre­pa­ra­tów peł­nia­cych klu­czo­wą rolę w kura­cjach zwal­cza­ją­cych hiper­pig­men­ta­cję oraz w pod­trzy­my­wa­niu efek­tów tera­pii roz­ja­śnia­ją­cych. Pro­dukt usu­wa nie­po­żą­da­ną pig­men­ta­cję oraz szyb­ko roz­ja­śnia skó­rę, wyrów­nu­jąc jej kolo­ryt. To kom­pleks, któ­ry przede wszyst­kim hamu­je pro­duk­cję mela­ni­ny, roz­ja­śnia skó­rę, przy­spie­sza złusz­cza­nie – a wszyst­ko po to, aby spraw­nie usu­nąć nad­miar barw­ni­ka oraz dzia­ła anty­ok­sy­da­cyj­nie. Świet­nie spraw­dzi się tak­że sta­bil­ne serum na noc o wyso­kiem mocy z alde­hy­dem reti­no­wym Medik8 Cry­stal Reti­nal 6.

Jesień to ide­al­na pora na złusz­cza­nie. W Two­jej kosme­tycz­ce nie może więc zabrak­nąć kwa­sów. Pro­dukt Cha­nel Hydra Beau­ty Camel­lia Glow Con­cen­tra­te wspa­nia­le nawil­ża, a jed­no­cze­śnie złusz­cza skó­rę, deli­kat­nie eli­mi­nu­jąc mar­twe komór­ki i sty­mu­lu­jąc odno­wę naskór­ka poprzez popra­wę funk­cjo­no­wa­nia barie­ry skór­nej. Na prze­bar­wie­nia zba­wien­ny oka­że się zaś Sisleya L’Integral Anti-Age Radian­ce Anti-Dark Spot Serum,  któ­re dzia­ła na głów­ne przy­czy­ny utra­ty bla­sku zmniej­sza­jąc widocz­ność prze­bar­wień  i znacz­nie popra­wia­jąc jakość skóry.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

4 najpiękniejsze zapachy Chanel

Przy­wo­dzą na myśl naj­pięk­niej­sze wspo­mnie­nia, uwo­dzą, koją i cza­ru­ją – zapa­chy towa­rzy­szą nam każ­de­go dnia i potra­fią sil­nie oddzia­ły­wać na nasz nastrój. Mimo, że może­my wybie­rać spo­śród tysią­ca naj­róż­niej­szych zapa­chów, żaden z nich nie zada…
Więcej
UrodaVers24 favorites

Nowy The Moisturizing Soft Cream od La Mer

Wyjąt­ko­wo deli­kat­ny, kul­to­wy krem, ide­al­ny dla skó­ry nor­mal­nej i suchej został teraz wzbo­ga­co­ny o zaawan­so­wa­ne korzy­ści – to praw­dzi­wa nowa era koją­ce­go nawil­że­nia. W wyni­ku sta­rze­nia się skó­ra może tra­cić struk­tu­ral­ne wspar­cie kola­ge­nu, co powoduje…
Więcej
Uroda

5 sprawdzonych produktów do pielęgnacji i makijażu CHANEL

Cha­nel od wie­lu lat jest wio­dą­cą, a zara­zem jed­ną z naj­bar­dziej popu­lar­nych na świe­cie marek ofe­ru­ją­cych pro­duk­ty do pie­lę­gna­cji i maki­ja­żu. Jed­no­cze­śnie, mar­ka dba o wszyst­kie rodza­je skó­ry i posia­da jed­ne z naj­bar­dziej lek­kich, przyjaznych…
Więcej