ModaTrendy

JEDWABNE UBRANIA NA LATO – ZA CO JE KOCHAMY?

Jeśli chcecie zbudować szafę w stylu francuskich it-girls, nie może w niej zabraknąć jedwabiu. Tkanina ta jest nie tylko elegancka i szlachetna, ale również doskonała na upalne dni. Zobaczcie, jakie sukienki, spodnie i bluzki w tym sezonie będą królowały i od razu spakujcie je do swojej podróżnej walizki! 

JEDWABNE UBRANIA NA LATO

JEDWABNE UBRANIA NA LATO: jedwab­na sukien­ka & Other Sto­ries, jedwab­ne spodnie H&M, jedwab­na sukien­ka NILI LOTAN, jedwab­na sukien­ka COS, jedwab­na koszu­la & Other Sto­ries, jedwab­ny top H&M, jedwab­na spód­ni­ca H&M.

JEDWAB – WŁAŚCIWOŚCI TKANINY

Jedwab to włók­no natu­ral­ne pocho­dze­nia zwie­rzę­ce­go. Przy­jem­ny w doty­ku, gład­ki, mięk­ki i śli­ski ma sub­tel­ny połysk, dzię­ki któ­re­mu zysku­je mia­no szla­chet­ne­go i ele­ganc­kie­go. Jest tak­że lek­ki i bywa cien­ki, dla­te­go sta­no­wi dosko­na­łą opcję w upal­ne dni. Tka­ni­na ta jest w sta­nie wchło­nąć nawet 30% pary wod­nej. Sprę­ży­sta, spra­wia, że chęt­nie nosi­my ją w posta­ci sukie­nek w bie­liź­nia­nym sty­lu, sze­ro­kich spodni czy luź­nych topów na dzień, i na wie­czór. Gar­ni­tu­ry dam­skie z jedwa­biu to świet­na opcja dla nowo­cze­snych kobiet, któ­rych kalen­darz jest wypeł­nio­ny spo­tka­nia­mi biz­ne­so­wy­mi czy wystą­pie­nia­mi na forum publicz­nym. 

JEDWAB – TRENDY WIOSNA LATO 2019 

Wio­sną i latem 2019 na pół­kach skle­po­wych znaj­dzie­cie zmy­sło­we, jedwab­ne sukien­ki typu slip dress. Mode­le w bie­liź­nia­nym sty­lu są albo gład­kie, albo sub­tel­nie zwień­czo­ne koron­ką, a nie­jed­no­krot­nie towa­rzy­szy im saty­no­wy błysk. Wspo­mnia­ne warian­ty nawią­zu­ją do mody lat 20. To wła­śnie wte­dy kró­lo­wa­ły sukien­ki z tka­nin opły­wa­ją­cych cia­ło, przy­po­mi­na­ją­ce hal­ki. Podob­ne inspi­ra­cje znaj­dzie­cie w fil­mie „Wiel­ki Gats­by” i na Insta­gra­mie Jean­ne Damas.

Jeśli sta­wia­cie na kom­for­to­we lato, wybierz­cie sze­ro­kie jedwab­ne spodnie w kolo­rze kre­mu bądź kla­sycz­nej czer­ni. Może­cie tak­że się­gnąć po top na ramiącz­kach z jedwab­nej kre­py, któ­ry będzie sta­no­wił lek­ką i prze­wiew­ną opcję stro­ju. W Waszej gar­de­ro­bie nie może tak­że zabrak­nąć mary­nar­ki na jedwab­nej pod­szew­ce – ją zało­ży­cie na rand­kę wie­czo­rem, gdy za oknem będzie nie­co chłod­niej. Do tego wystar­czy dobrać jedwab­ną, jaz­zo­wą sukien­kę z frędz­la­mi, san­da­ły na obca­sie i mini toreb­kę. 

Sukien­ki dla gości wesel­nych – tren­dy 2019 

Tekst: Ilo­na Jaowrska

Komentarze

komentarzy