Uroda

Jak zregenerować paznokcie 

Zdarza się, że nasze paznokcie nagle zaczynają się łamać, rozdwajać, stają się cienkie i trudne do zapuszczenia. Często to wina nieodpowiedniej pielęgnacji i stylizacji, ale nie bez znaczenia są też warunki atmosferyczne. Jak zregenerować paznokcie jesienią?

 

Jak zregenerować paznokcie

Zdję­cia: Oleg Iva­nov z Unsplash


Po lecie paznok­cie mogą być wysu­szo­ne, mięk­kie i znisz­czo­ne. Jesien­na aura i obni­że­nie odpor­no­ści orga­ni­zmu nie sprzy­ja­ją ich rege­ne­ra­cji. Zebra­ły­śmy spo­so­by, dzię­ki któ­rym przy­wró­ci­cie płyt­ce jej daw­ny balans.

Witaminy na paznokcie

Paznok­cie są bar­dzo podat­ne na bra­ki w naszej die­cie. Kie­dy świe­że warzy­wa i owo­ce, któ­re chęt­nie spo­ży­wa­li­śmy latem, zaczę­ły rza­dziej gościć na naszym tale­rzu, brak ten z pew­no­ścią odczu­je­my w kon­dy­cji naszych paznok­ci. Dla­te­go war­to roz­po­cząć suple­men­ta­cję, któ­ra od środ­ka wzmoc­ni nasz orga­nizm i da mu nie­zbęd­ny budu­lec dla naszych paznok­ci. Szcze­gól­nie pole­ca­my przyj­mo­wać wita­mi­nę D, wapń, cynk, wita­mi­nę B12 i B6 oraz żela­zo. Pomoc­ne będą tak­że pre­pa­ra­ty boga­te w skrzyp polny i bio­ty­nę. 

Olejowanie paznokci

Kie­dy płyt­ka sta­ła się cien­ka i łam­li­wa, a na przy­kład w wyni­ku nie­umie­jęt­ne­go ścią­ga­nia lakie­ry hybry­do­we­go tak­że wraż­li­wa na dotyk, z pomo­cą przyj­dzie ole­jo­wa­nie paznok­ci. To nic inne­go, jak wma­so­wy­wa­nie olej­ku w płyt­kę i skór­ki. Olej dostar­czy im nie­zbęd­nych war­to­ści odżyw­czych. W efek­cie w krót­kim cza­sie wzmoc­nią się i nie będzie strasz­ne im prze­su­sze­nie. Wizu­al­ną popra­wę widać już po jed­nym zasto­so­wa­niu – paznok­cie będą lśnią­ce, a skór­ki mięk­kie. Roz­wią­za­niem tań­szym i bar­dziej natu­ral­nym od ole­jo­we­go serum na paznok­cie, jest się­gnię­cie po czy­sty olej spo­żyw­czy – konop­ny, lnia­ny, oli­wę z oliwek.

 Odżywki do paznokci

Odżyw­ka do paznok­ci to kosme­tyk, któ­ry war­to sto­so­wać pro­fi­lak­tycz­nie i regu­lar­nie w zasa­dzie przez cały rok. W momen­cie więk­sze­go osła­bie­nia rów­nież pomo­że roz­pra­wić się z kru­cho­ścią i łama­niem się paznok­ci. To, cze­go war­to szu­kać w pro­duk­tach tego typu, to przede wszyst­kim wzmac­nia­ją­ca płyt­kę kera­ty­na i wita­mi­ny A i E. Radzi­my uni­kać utwar­dza­ją­ce­go płyt­kę for­mal­de­hy­du, a zamiast nie­go wybrać rów­nie sku­tecz­ny, ale natu­ral­ny pro­dukt z pro­te­ina­mi. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy