Uroda

Jak zregenerować paznokcie 

Zda­rza się, że nasze paznok­cie nagle zaczy­na­ją się łamać, roz­dwa­jać, sta­ją się cien­kie i trud­ne do zapusz­cze­nia. Czę­sto to wina nie­od­po­wied­niej pie­lę­gna­cji i sty­li­za­cji, ale nie bez zna­cze­nia są też warun­ki atmos­fe­rycz­ne. Jak zre­ge­ne­ro­wać paznokcie…

Więcej