Uroda

Jak zapuścić brwi? Sposoby na bujne włoski na brwiach

Gęste brwi są teraz mocno w trendach. Z pewnością zastanawiacie się jak je uzyskać, szczególnie jeśli matka natura nie obdarzyła was zbyt bujnymi włoskami na brwiach. Zdradzamy wam trzy sposoby, które wspomogą zapuszczanie brwi.

Jak zapuścić brwi? Sposoby na bujne włoski na brwiach

Zdję­cia: Jes­si­ca Delp z Unsplash

Po latach inten­syw­ne­go sku­ba­nia brwi zapusz­cze­nie ich może być trud­ne, ale nie nie­moż­li­we. My cie­szy­my się z fak­tu, że teraz mod­ne są natu­ral­ne, gęste brwi oraz pod­pi­su­je­my się obie­ma ręka­mi pod stwier­dze­niem, że brwi to ramy twa­rzy. Jak więc uzy­skać brwi jak u Insta­gra­mo­wych modelek?

Olejowanie brwi

Z pew­no­ścią już każ­da z was sły­sza­ła o ole­jo­wa­niu twa­rzy i wło­sów, ale być może nie wie­cie, że ole­jo­wać moż­na tak­że brwi (podob­nie zresz­tą jak rzę­sy). Osła­bio­ne, wypa­da­ją­ce wło­ski z pew­no­ścią bar­dzo polu­bią ten zabieg. Olej na brwi odży­wi je, wzmoc­ni i dostar­czy nie­zbęd­nych war­to­ści odżyw­czych nie­zbęd­nych do zdro­we­go wzrostu.

Wystar­czy, że ulu­bio­ny olej – na przy­kład arga­no­wy, ale dobry będzie tak­że rycy­no­wy i maca­da­mia – apli­ku­je­cie na czy­stą spi­ral­kę (po ulu­bio­nym tuszu), a następ­nie cze­sze­cie nią dokład­nie wło­ski. Gwa­ran­tu­je­my, że wystar­czy kro­pel­ka, aby pokryć obie brwi. Zabieg naj­le­piej wyko­ny­wać codzien­nie, pod­czas wie­czor­nej pie­lę­gna­cji. Szyb­ko zauwa­ży­cie, że brwi wzmoc­ni­ły się i zyska­ły zdro­wy blask. 

Odżywki do brwi

Innym spo­so­bem jest zasto­so­wa­nie odżyw­ki do brwi z bima­to­pro­stem. W zasa­dzie może­my zasto­so­wać tą samą, któ­rą sto­su­je­my do rzęs – te dedy­ko­wa­ne do brwi posia­da­ją po pro­stu wygod­ną spi­ral­kę. Taka odżyw­ka to roz­wią­za­nie dla tych z was, któ­re mają napraw­dę spo­re bra­ki w łuku brwio­wym – po odżyw­kach z bez­piecz­nym stę­że­niem bima­to­pro­stu brwi rosną dosłow­nie jak po ste­ry­dach Jedy­ny kło­pot, że gdy prze­sta­nie­my ich uży­wać, brwi stop­nio­wo wró­cą do poprzed­nie­go kształ­tu. 

Laminowanie brwi

Może wyda­wać się nam, że mamy sła­be wło­ski na brwiach, pod­czas gdy w rze­czy­wi­sto­ści są one cien­kie, a przez to nie­wi­docz­ne. Kolej­ny kło­pot, to gdy brwi rosną do dołu – wte­dy cięż­ko je ujarz­mić i wysty­li­zo­wać jak praw­dzi­we vir­gin brows. Roz­wią­za­niem tych obu pro­ble­mów może być zabieg lami­na­cji i botok­su brwi. Po pierw­sze wło­ski zosta­ją unie­sio­ne i ujarz­mio­ne. Po dru­gie zasto­so­wa­ne pod­czas zabie­gu kosme­ty­ki dodat­ko­wo pogru­bia­ją wło­ski. W połą­cze­niu z przy­ciem­nia­ją­ca farb­ką uzy­ska­my ocze­ki­wa­ny efekt w mniej niż godzi­nę, co wię­cej, z każ­dym zabie­giem lami­na­cji i botok­su brwi będa sta­wa­ły się jesz­cze grub­sze. Koszt tego mod­ne­go zabie­gu to oko­ło 200 zł, a trze­ba go powta­rzać śred­nio raz w mie­sią­cu. 

 Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy