Uroda

Jak zapuścić brwi? Sposoby na bujne włoski na brwiach

Gęste brwi są teraz moc­no w tren­dach. Z pew­no­ścią zasta­na­wia­cie się jak je uzy­skać, szcze­gól­nie jeśli mat­ka natu­ra nie obda­rzy­ła was zbyt buj­ny­mi wło­ska­mi na brwiach. Zdra­dza­my wam trzy spo­so­by, któ­re wspo­mo­gą zapusz­cza­nie brwi. Po…

Więcej