ModaMust have

Jak wybrać idealny golf?

Nie wszystkie kochamy golfy. Ba! Część z nas ma związane z nim nieprzyjemne wspomnienia – bo kto nie pamięta czasów, kiedy zimą rodzice ubierali nas na „cebulkę” opatulając dodatkowo szyję szalikiem tak, że ciężko było złapać oddech. Po latach buntu i rozstania, powraca On – golf idealny. I gwarantujemy, że tej jesieni jest całkowicie do pokochania!

Co naj­waż­niej­sze, jeśli dotych­czas myśla­łaś o gol­fie jako o naj­bar­dziej kło­po­tli­wej czę­ści jesien­no – zimo­wej gar­de­ro­by, naj­wyż­sza pora to zmie­nić! Pro­jek­tan­ci w tym sezo­nie zadba­li, by odcza­ro­wać mit nie­wy­god­ne­go, zbyt przy­le­ga­ją­ce­go i „gry­zą­ce­go”, więc wśród pro­po­zy­cji znaj­dziesz całe mul­tum mięk­kich i przy­jem­nych gol­fów wyko­na­nych z weł­ny czy kasz­mi­ru. Jak wybrać odpo­wied­ni dla sie­bie?

Przede wszyst­kim zwróć uwa­gę na jakość i wyko­rzy­sta­ny mate­riał. Jeśli dopie­ro zaczy­nasz swo­ją przy­go­dę z gol­fa­mi i pierw­szy raz myślisz o uzu­peł­nie­niu nim jesien­no – zimo­wej gar­de­ro­by, skup się na cien­kich, dzia­ni­no­wych, baweł­nia­nych bądź tych z domiesz­ką kasz­mi­ru. Wska­za­ne, by były luź­niej­sze pod szy­ją, ale tak napraw­dę wszyst­ko zale­ży od Cie­bie. Kasz­mi­ro­we i dzia­ni­no­we są bar­dzo kobie­ce, a jed­no­cze­śnie wygod­ne; zapew­nią cie­pło i ochro­nią Two­ją szy­ję przed naj­więk­szym zim­nem i wia­trem.

Lubisz bawić się modą i cią­gle poszu­ku­jesz cze­goś nowe­go? Pro­po­nu­je­my rozej­rzeć się za moc­no dopa­so­wa­nym gol­fem w spor­to­wym, nar­ciar­skim sty­lu, któ­ry śmia­ło na co dzień i do pra­cy możesz łączyć z rów­nie spor­to­wo – ele­ganc­ki­mi spodnia­mi z lam­pa­sa­mi, czy z dżin­so­wy­mi dzwo­na­mi w sty­lu lat 70. Cie­płe gol­fy weł­nia­ne z gru­by­mi splo­ta­mi, łącz za to z ołów­ko­wy­mi bądź roz­klo­szo­wa­ny­mi spód­ni­ca­mi.

Chcesz w swo­jej sza­fie mieć golf ide­al­ny? W tym sezo­nie zapo­mnij o żywych i jaskra­wych kolo­rach. Prym wio­dą pod­sta­wo­we, zga­szo­ne, kla­sycz­ne bar­wy. Szcze­gól­nie pod uwa­gę weź odcie­nie bie­li, kości sło­nio­wej, czerń, wszyst­kie odcie­nie sza­ro­ści oraz beże. Ulu­bio­ny look Vers-24? Spor­ty sty­le w sty­lu Monc­ler, pro­sto ze sto­ku – bia­ły, dzia­ni­no­wy golf zesta­wio­ny z over­si­zo­wą, pucho­wą kurt­ką.

Moda jest jak wehi­kuł cza­su, więc w tym sezo­nie masz nie­po­wta­rzal­ną szan­sę odmie­nić pierw­sze złe wra­że­nie i oba­lić mit, że golf ozna­cza rezy­gna­cję z wygo­dy na rzecz cie­pła. Obie­cu­je­my, że już wio­sną cięż­ko będzie Ci się z nim roz­stać!

kolaz1m

1. Ralph Lau­ren   2. Sisley   3. Doro­thy Per­kins

kolaz2m4. Benet­ton    5. Ichi   6. Vero Moda

kolaz3m7. Bar­bo­ur   8. Vero Moda   9. H&M

kolaz4m

10. Ralph Lau­ren   11. Hugo Boss   12. Zara

 Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Kola­że: Ola Kowal­ska

Komentarze

komen­ta­rzy