ModaMust have

Jak wybrać idealny golf?

Nie wszyst­kie kocha­my gol­fy. Ba! Część z nas ma zwią­za­ne z nim nie­przy­jem­ne wspo­mnie­nia – bo kto nie pamię­ta cza­sów, kie­dy zimą rodzi­ce ubie­ra­li nas na „cebul­kę” opa­tu­la­jąc dodat­ko­wo szy­ję sza­li­kiem tak, że cięż­ko było…

Więcej