Styl życia

Jak mieszka modelka Coca Rocha

Dom modelki jest przede wszystkim miejscem wypoczynku jej rodziny, jednak pełni także funkcję przestrzeni, w której wspólnie z mężem Jamesem organizują Model Camp. Podczas każdego programu goszczą u siebie około dziesięciu dziewcząt z całego świata, ucząc je pozowania i przekazując najważniejsze wskazówki dotyczące branży. Sercem tego domu jest kuchnia, w której Coco Rocha postawiła na materiały Cosentino – dostępne również w Polsce.

jak mieszka modelki, Coco Rocha

Uro­dzo­na w Kana­dzie Coco Rocha zosta­ła odkry­ta w jej rodzin­nym Toron­to w 2002 roku. Prze­łom w jej karie­rze nastą­pił kil­ka lat póź­niej, kie­dy w Pary­żu otwo­rzy­ła pokaz coutu­re Chri­stia­na Lacro­ix. W swo­jej karie­rze Coco uświet­ni­ła okład­ki VOGUE, Harper’s Baza­ar i ELLE; współ­pra­co­wa­ła też z wie­lo­ma świa­to­wej sła­wy doma­mi mody, taki­mi jak Cha­nel, Dior, Louis Vuit­ton, Lanvin, Balen­cia­ga, Calvin Kle­in i Ver­sa­ce. W 2010 roku poślu­bi­ła arty­stę Jame­sa Con­ra­na. Miesz­ka­ją na obrze­żach Nowe­go Jor­ku. Oprócz swo­jej 15-let­niej karie­ry jako mię­dzy­na­ro­do­wa model­ka, Rocha wraz z mężem stwo­rzy­ła Model Camp — pro­gram dla dziew­cząt z całe­go świa­ta, w ramach któ­re­go uczą się sztu­ki pozo­wa­nia i zdo­by­wa­ją wie­dzę o pra­cy mode­lek. 

W wiej­skim sty­lu

Inspi­ra­cją dla domu był styl wiej­ski — chcia­no zacho­wać cha­rak­ter i urok pod­miej­skiej posia­dło­ści, a jed­no­cze­śnie dodać nowo­cze­sne ele­men­ty z kolo­ro­wy­mi akcen­ta­mi. Do prze­strze­ni zosta­ły doda­ne sty­lo­we rusty­kal­ne meble i bla­ty Dek­ton Cosen­ti­no, dzię­ki cze­mu osią­gnię­to rów­no­wa­gę pomię­dzy sty­lem tra­dy­cyj­nym a nowo­cze­snym. Aby otwo­rzyć prze­strzeń i zaan­ga­żo­wać gości w goto­wa­nie, ścia­na oddzie­la­ją­ca obszar goto­wa­nia od jadal­ni zosta­ła usu­nię­ta. Zamon­to­wa­ne zosta­ły łączą­ce się z pod­ło­gą bla­ty wyko­na­ne z Dek­ton Ope­ra, pozwa­la­ją­ce gościom usiąść z brze­gu kuch­ni i utrzy­my­wać kon­takt z Coco i Jame­sem pod­czas przy­go­to­wy­wa­nia posił­ków.

Wywiad z Coco Rocha i jej mężem Jame­sem

Już dru­gi raz współ­pra­co­wa­łaś z Cosen­ti­no — opo­wiedz nam o swo­im nowym domu.

Coco: Chcie­li­śmy stwo­rzyć dru­gie miej­sce dla nas i naszych dzie­ci, któ­re mogli­by­śmy rów­nież wyko­rzy­stać w pra­cy. Pro­wa­dzi­my pro­gram Model Camp, w któ­rym ja i James zapra­sza­my dziew­czy­ny z całe­go świa­ta i uczy­my je pozo­wa­nia, pra­cy z agen­cja­mi i klien­ta­mi. Potrze­bo­wa­li­śmy swe­go rodza­ju bazy, aby gościć dziew­czy­ny. Ten dom jest świet­ny, ponie­waż jest wygod­ny i przy­tul­ny, a w takiej prze­strze­ni dziew­czy­ny mogą czuć się jak u sie­bie. 

Szu­ka­li­śmy tego miej­sca przez wie­le mie­się­cy. To był pierw­szy dom, któ­ry widzie­li­śmy, i po mie­sią­cach oglą­da­nia innych nie­ru­cho­mo­ści wró­ci­li­śmy tutaj i uświa­do­mi­li­śmy sobie, że to ide­al­na loka­li­za­cja. Chcie­li­śmy zacho­wać cha­rak­ter i este­ty­kę domu, ale dodać do nie­go nowo­cze­sne ele­men­ty i akcen­ty kolo­rów, nowo­cze­sną kuch­nię i upo­rząd­ko­wa­ną, wygod­ną prze­strzeń.

Czym ten dom róż­ni się od wasze­go poprzed­niej posia­dło­ści?

Coco: Jest zupeł­nie inny od nasze­go domu w Wes­t­che­ster. Tam­ten dom był super­no­wo­cze­sny i mini­ma­li­stycz­ny. Tu kró­lu­ją wiej­skie meble z nowo­cze­sny­mi ele­men­ta­mi. Każ­dy pokój ma histo­rycz­ne akcen­ty, ale kuch­nia, jako cen­trum domu, musi być czy­sta i pięk­na. 

Opo­wiedz nam o remon­cie.

Coco: Nie zacho­wa­li­śmy żad­nych ele­men­tów ory­gi­nal­nej kuch­ni, ponie­waż nie była ani uro­cza, ani funk­cjo­nal­na. Przy pół­wy­spie była kie­dyś ścia­na. Kie­dy dom był budo­wa­ny, kuch­nia mia­ła być miej­scem, do któ­re­go wcho­dzisz przy­go­to­wać posi­łek, któ­ry zano­sisz do jadal­ni. Dzi­siaj już tak nie robi­my. Dla­te­go pozby­li­śmy się ścia­ny, aby stwo­rzyć wspól­ną prze­strzeń. 

Pod­czas pro­gra­mu Model Camp gotu­ję kil­ka posił­ków, a dziew­czy­ny sie­dzą dooko­ła i obser­wu­ją, jak robię śnia­da­nie. To wspa­nia­ła otwar­ta prze­strzeń, zachę­ca­ją­ca do roz­mo­wy i spę­dza­nia cza­su razem, dają­ca mi rów­no­cze­śnie prze­strzeń do przy­go­to­wa­nia posił­ków. Jest ide­al­na.

W jaki spo­sób two­je pla­ny wyko­rzy­sta­nia tej prze­strze­ni wpły­nę­ły na pro­jekt i wybór mate­ria­łów?

Coco: Wszyst­ko musia­ło być trwa­łe, ale rów­no­cze­śnie musia­ło dobrze wyglą­dać. Nie zawsze zna­my oso­by spę­dza­ją­ce czas w naszym domu i nie wie­my, czy nie są nie­zgrab­ne bądź lek­ko­myśl­ne, dla­te­go musi­my mieć pew­ność, że powierzch­nie w naszym domu są wytrzy­ma­łe. Nikt nie lubi bała­ga­nu, dla­te­go mini­ma­lizm i upo­rząd­ko­wa­na prze­strzeń były rów­nież koniecz­no­ścią.

jak mieszka modelki, Coco Rocha

Jak wyglą­da­ło pro­jek­to­wa­nie? 

James: Wie­dzie­li­śmy, że w całym domu zosta­wi­my drew­nia­ne pod­ło­gi. Ponie­waż są ciem­ne, w pew­nym stop­niu zde­ter­mi­no­wa­ły to, że bla­ty są jaśniej­sze. Nie chcie­li­śmy wszyst­kie­go w bie­li, dla­te­go wybra­li­śmy jasne żyło­wa­ne pły­ty Dek­ton Cosen­ti­no, doda­ją­ce tro­chę sza­ro­ści. Mosiądz jest sta­łym moty­wem w całym domu, dla­te­go wszyst­kie gał­ki są z mosią­dzu, tak samo jak lam­py. 

Dla­cze­go wybra­li­ście ten kolor powierzch­ni Dek­ton?

James: Bar­dzo nam się podo­ba tek­stu­ra powierzch­ni Dek­ton. Uwiel­bia­my rów­nież to, jak blat łączy się z pod­ło­gą, co two­rzy bar­dzo cie­ka­wą prze­strzeń. Jesz­cze bar­dziej niż kolor uwiel­bia­my jego jedwa­bi­sty dotyk. Jest pra­wie jak atłas; mięk­ki i cie­pły. Dek­ton napraw­dę dobrze się też sprzą­ta. 

Coco: Na pew­no prze­ko­na­ło nas ory­gi­nal­ne żyło­wa­nie. Nie wyglą­da na powsta­łe w pro­ce­sie pro­duk­cji — nawet jeśli tak jest. Chcie­li­śmy, by było tak natu­ral­nie i auten­tycz­nie, jak to tyl­ko moż­li­we — i uda­ło się. jak mieszka modelki, Coco Rocha

 

W swo­jej pierw­szej kuch­ni przez kil­ka lat mie­li­ście kon­glo­me­rat kwar­co­wy Sile­sto­ne Cosen­ti­no. Jak to wpły­nę­ło na decy­zje doty­czą­ce tej kuch­ni?

Coco: Wie­dzie­li­śmy, że mate­riał jest trwa­ły. Kie­dy poszli­śmy do salo­nu, powie­dzie­li­śmy, że chce­my trwa­łe­go mate­ria­łu podob­ne­go do tego, któ­ry już mie­li­śmy, ale jed­no­cze­śnie inne­go i nowe­go. Wybór tego, co jest faj­ne i nowe, był napraw­dę istot­ny. 

James: Cin­dy Craw­ford zro­bi­ła też kam­pa­nię dla Sile­sto­ne, a Coco przy­jaź­ni się z Cin­dy. Widzie­li­śmy jej kam­pa­nię zaraz po ukoń­cze­niu domu w Wes­t­che­ster i kocham ten mate­riał, ale Dek­ton jest napraw­dę wyjąt­ko­wy. Dla­te­go byli­śmy pod­eks­cy­to­wa­ni nowym pro­jek­tem, w któ­rym mogli­by­śmy wyko­rzy­stać pro­po­zy­cje Cosen­ti­no. 

jak mieszka modelki, Coco Rocha

Jakie macie wska­zów­ki dla wła­ści­cie­li domów, któ­rzy remon­tu­ją swo­ją kuch­nię?

Coco: Prze­strzeń! Stwórz­cie jak naj­wię­cej prze­strze­ni i bla­tów w kuch­ni, ponie­waż to nie­sa­mo­wi­te, jak szyb­ko się zapeł­nia­ją. Kie­dy roz­po­czy­na­li­śmy pro­jekt, kuch­nia była w zasa­dzie bez­u­ży­tecz­na, więc musie­li­śmy się zasta­no­wić, jak chce­my stwo­rzyć i wyko­rzy­stać prze­strzeń, któ­rą mamy. 

James: Brak gór­nych sza­fek. Wiem, że wie­lu ludzi jest przy­zwy­cza­jo­nych do kuch­ni, w któ­rych są gór­ne szaf­ki, i jest to domyśl­ne roz­wią­za­nie przy jej pro­jek­to­wa­niu, ale zaciem­nia to kuch­nię, two­rząc wra­że­nie cia­sno­ty. Jeśli jesteś w sta­nie zmie­ścić wszyst­kie swo­je garn­ki i patel­nie w dol­nych szaf­kach i szu­fla­dach, stwo­rzysz bar­dziej upo­rząd­ko­wa­ną, otwar­tą i jaśniej­szą prze­strzeń. Upew­nij się, że masz dobre oświe­tle­nie, dobre zapla­no­wa­nie świa­tła ma olbrzy­mie zna­cze­nie. W koń­cu chcesz, by prze­by­wa­nie w tym miej­scu spra­wia­ło ci przy­jem­ność. W salo­nie może być ciem­no i nastro­jo­wo, ale kuch­nia musi być dobrze oświe­tlo­na. 

Jakie macie naj­lep­sze wspo­mnie­nia po zakoń­cze­niu remon­tu?

Coco: Dla mnie to roz­mo­wy ze wszyst­ki­mi dziew­czy­na­mi w tej prze­strze­ni. Pró­bo­wa­łam już wie­le razy prze­nieść je do salo­nu, ale jakoś tak zawsze po obie­dzie gro­ma­dzi­my się w kuch­ni. 

James: Prze­pro­wa­dzi­li­śmy już osiem pro­gra­mów, w któ­rych wzię­ło udział oko­ło 80 dziew­czyn. Ale to bar­dzo oso­bi­ste doświad­cze­nie. Coco jest men­to­rem dla dziew­cząt, roz­ma­wia z nimi o pro­ble­mach, któ­rych doświad­cza­ją w bran­ży, lub po pro­stu o byciu mło­dą kobie­tą, zdo­by­wa­ją­cą doświad­cze­nie. Są to bar­dzo oso­bi­ste roz­mo­wy i atmos­fe­ra bar­dzo w tym poma­ga, a wszyst­kie dziew­czy­ny wspie­ra­ją się nawza­jem.

Czy macie jakieś prze­my­śle­nia, któ­ry­mi chcie­li­by­ście się podzie­lić w związ­ku z remon­tem?

Coco: Zawsze po remon­cie mówię, że nie chce­my robić kolej­ne­go przez bar­dzo dłu­gi czas, ale w koń­cu zaczy­na nam tego bra­ko­wać i kupu­je­my kolej­ny dom. 

James: Z każ­dym kolej­nym remon­tem zdo­by­wasz doświad­cze­nie, ponie­waż zda­jesz sobie spra­wę z błę­dów i wiesz, co moż­na zro­bić ina­czej i po pro­stu lepiej. Czu­ję, że za każ­dym razem, gdy to robi­my, jeste­śmy coraz lep­si, więc dla­cze­go nie wyko­rzy­stać tych umie­jęt­no­ści w nowym pro­jek­cie? Z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my na kolej­ny remont, choć praw­do­po­dob­nie nie nastą­pi to zbyt szyb­ko! 

Wię­cej na: https://www.cosentino.com/pl-pl/

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy