Styl życia

Jak mieszka modelka Coca Rocha

Dom model­ki jest przede wszyst­kim miej­scem wypo­czyn­ku jej rodzi­ny, jed­nak peł­ni tak­że funk­cję prze­strze­ni, w któ­rej wspól­nie z mężem Jame­sem orga­ni­zu­ją Model Camp. Pod­czas każ­de­go pro­gra­mu gosz­czą u sie­bie oko­ło dzie­się­ciu dziew­cząt z całe­go świata,…

Więcej