NewsroomUroda

iperfumy.pl to teraz Notino!

Sklep iperfumy.pl w cią­gu 13 lat swo­je­go ist­nie­nia na pol­skim ryn­ku zdo­był ser­ca wie­lu milio­nów zado­wo­lo­nych klien­tów. W tym okre­sie nastą­pi­ło rów­nież zna­czą­ce powięk­sze­nie się i roz­wi­nię­cie asor­ty­men­tu o wie­le uzna­nych marek i pro­duk­tów, nie…

Więcej