ModaNewsroom

INTIMISSIMI UOMO MENSWEAR

Inti­mis­si­mi stwo­rzy­ło świat dedy­ko­wa­ny męż­czy­znom, ich potrze­bom oraz upodo­ba­niom. Miej­sce, któ­re spra­wia, że czu­ją się jak w domu. Inti­mis­si­mi Uomo, naj­now­sza mar­ka Cal­ze­do­nia Gro­up z sie­cią ponad 100 skle­pów, to syno­nim sty­lu, jako­ści oraz kom­for­tu. Produkty…

Więcej