Uroda

Intensywne nawilżenie i delikatne złuszczanie – Chanel Hydra Beauty Camellia Glow Concentrate

Gładka, promienna i wzmocniona cera? To możliwe przede wszystkim dzięki odpowiedniemu jej nawodnieniu. Najnowszy produkt francuskiego domu mody Chanel Hydra Beauty Camellia Glow Concentrate to intensywna kuracja podnosząca poziom nawilżenia, a jednocześnie odnawiająca skórę. Już od pierwszej aplikacji produkt głęboko nawilża i dzięki delikatnemu działaniu złuszczającemu udoskonala strukturę skóry, stymulując odnowę komórkową. Podwójne działanie Hydra Beauty Camellia Glow Concentrate – nawilżające i złuszczające pozwala na delikatną eliminację martwych komórek i stymulację odnowy naskórka poprzez poprawę funkcjonowania bariery skórnej. W efekcie, cera staje się bardziej jednolita, emanując blaskiem. Skóra nie tylko dobrze wygląda, ale przede wszystkim czuje się jak nowa: jest znacznie mocniejsza, ma gładszą powierzchnię, a pory są mniej widoczne.

Chanel Hydra Beauty Camellia Glow Concentrate

Cha­nel Hydra Beau­ty Camel­lia Glow Concentrate

W skład Cha­nel Hydra Beau­ty Camel­lia Glow Con­cen­tra­te wcho­dzą przede wszyst­kim dwa pre­cy­zyj­nie dzia­ła­ją­ce skład­ni­ki aktyw­ne: złusz­cza­ją­cy kom­pleks z 3 rodza­ja­mi kwa­sów AHA (alfa-hydrok­sy­kwa­sów) o for­mu­le zapew­nia­ją­cej stop­nio­we złusz­cza­nie i gwa­ran­tu­ją­cej skó­rze kom­fort, a ponad­to eks­trakt z droż­dży i kul­to­wy eks­trakt z kame­lii opra­co­wa­ny spe­cjal­nie dla Cha­nel, któ­re sty­mu­lu­ją natu­ral­ną pro­duk­cję kwa­su hia­lu­ro­no­we­go w skó­rze. Dzię­ki połą­cze­niu tych dwóch skład­ni­ków aktyw­nych z poli­frak­cjo­no­wa­ny­mi skład­ni­ka­mi aktyw­ny­mi cha­rak­te­ry­stycz­ny­mi dla linii Hydra Beau­ty: spe­cja­li­stycz­nym skład­ni­kiem nawil­ża­ją­cym, akty­wi­zu­ją­cym natu­ral­ne mecha­ni­zmy nawil­ża­nia w skó­rze, co pozwa­la mak­sy­ma­li­zo­wać jej zdol­ność do zatrzy­my­wa­nia i dys­try­bu­cji wody na pozio­mie komór­ko­wym – Camel­lia Alba PFA oraz Blue Gin­ger PFA – sil­nym anty­ok­sy­dan­tem chro­nią­cym skó­rę i wzmac­nia­ją­cym jej natu­ral­ne mecha­ni­zmy obron­ne, uzy­sku­je­my inten­syw­ne nawil­że­nie, a jed­no­cze­śnie deli­kat­ne złusz­cza­nie – a wszyst­ko to zamknię­te w jed­nej małej buteleczce.

Hydra Beau­ty Camel­lia Glow Con­cen­tra­te nale­ży sto­so­wać w ramach inten­syw­nej mie­sięcz­nej kura­cji, w zależ­no­ści od potrzeb skó­ry, nakła­da­jąc codzien­nie wie­czo­rem 2 kro­ple pro­duk­tu na czy­stą skó­rę i roz­pro­wa­dza­jąc od środ­ka twa­rzy na zewnętrz, a następ­nie w dół szyi. Przed powtó­rze­niem kolej­nej kura­cji nale­ży odcze­kać przy­naj­mniej miesiąc.

Krót­ko­trwa­łe mro­wie­nie pod­czas uży­wa­nia Hydra Beau­ty Camel­lia Glow Con­cen­tra­te to efekt dzia­ła­nia złusz­cza­ją­ce­go – jeże­li jed­nak pro­blem nadal utrzy­mu­je się po apli­ka­cji pro­duk­tu, nale­ży obmyć skó­rę cie­płą wodą i zaprze­stać jego uży­wa­nia. W przy­pad­ku jakich­kol­wiek podraż­nień odra­dza się jego sto­so­wa­nia. Trze­ba tak­że pamię­tać o odpo­wied­niej ochro­nie prze­ciw­sło­necz­nej, gdyż pro­dukt może zwięk­szyć wraż­li­wość skó­ry na słońce.
Aby zin­ten­sy­fi­ko­wać dzia­ła­nie Hydra Beau­ty Camel­lia Glow Con­cen­tra­te możesz roz­po­czy­nać swój rytu­ał od innych pro­duk­tów z linii Hydra Beau­ty, np. nakła­da­jąc Micro Liqu­id Essen­ce, a następ­nie Micro Serum i Micro – Creme.

Naj­now­szy pro­dukt Cha­nel Hydra Beau­ty Camel­lia Glow Con­cen­tra­te jest dostęp­ny na ofi­cjal­nej stro­nie mar­ki www.chanel.com, sta­cjo­nar­nie w buti­kach Chanel.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
NewsroomUroda

Letnie, kosmetyczne nowości od Chanel

Lato to świet­ny moment na zmia­nę kosme­tycz­ki i dokład­ny prze­gląd pro­duk­tów, któ­rych uży­wa­my na co dzień – czy to w maki­ja­żu, czy w pie­lę­gna­cji. 100 – lecie kul­to­we­go zapa­chu Cha­nel to dobra oka­zja, żeby uzupełnić…
Więcej
Moda

Śniadanie na trawie, czyli impresjonizm w wydaniu Chanel Haute Couture jesień-zima 2021/22

Wyjąt­ko­wy, krót­ki film nakrę­co­ny spe­cjal­nie z myślą o naj­now­szej kolek­cji Cha­nel Hau­te Coutu­re jesień-zima 2021/22 przez Sofię i Roma­na Cop­po­la z Mar­ga­ret Qual­ley w roli głów­nej to intym­ne spo­tka­nie  i odkry­cie praw­dzi­we­go kunsz­tu krawieckiego –…
Więcej
Styl życia

Unikatowe i zaskakujące prezenty na Dzień Matki

Bez wąt­pie­nia naj­lep­szym pre­zen­tem na Dzień Mat­ki, jaki może­my jej poda­ro­wać jest wspól­nie spę­dzo­ny czas. Nie­ste­ty, w obec­nym cza­sie nie zawsze wspól­ne wyj­ście na lunch może oka­zać się pro­ste. Z pew­no­ścią w tym roku większość…
Więcej