Uroda

Intensywne nawilżenie i delikatne złuszczanie – Chanel Hydra Beauty Camellia Glow Concentrate

Gładka, promienna i wzmocniona cera? To możliwe przede wszystkim dzięki odpowiedniemu jej nawodnieniu. Najnowszy produkt francuskiego domu mody Chanel Hydra Beauty Camellia Glow Concentrate to intensywna kuracja podnosząca poziom nawilżenia, a jednocześnie odnawiająca skórę. Już od pierwszej aplikacji produkt głęboko nawilża i dzięki delikatnemu działaniu złuszczającemu udoskonala strukturę skóry, stymulując odnowę komórkową. Podwójne działanie Hydra Beauty Camellia Glow Concentrate – nawilżające i złuszczające pozwala na delikatną eliminację martwych komórek i stymulację odnowy naskórka poprzez poprawę funkcjonowania bariery skórnej. W efekcie, cera staje się bardziej jednolita, emanując blaskiem. Skóra nie tylko dobrze wygląda, ale przede wszystkim czuje się jak nowa: jest znacznie mocniejsza, ma gładszą powierzchnię, a pory są mniej widoczne.

Chanel Hydra Beauty Camellia Glow Concentrate

Cha­nel Hydra Beau­ty Camel­lia Glow Concentrate

W skład Cha­nel Hydra Beau­ty Camel­lia Glow Con­cen­tra­te wcho­dzą przede wszyst­kim dwa pre­cy­zyj­nie dzia­ła­ją­ce skład­ni­ki aktyw­ne: złusz­cza­ją­cy kom­pleks z 3 rodza­ja­mi kwa­sów AHA (alfa-hydrok­sy­kwa­sów) o for­mu­le zapew­nia­ją­cej stop­nio­we złusz­cza­nie i gwa­ran­tu­ją­cej skó­rze kom­fort, a ponad­to eks­trakt z droż­dży i kul­to­wy eks­trakt z kame­lii opra­co­wa­ny spe­cjal­nie dla Cha­nel, któ­re sty­mu­lu­ją natu­ral­ną pro­duk­cję kwa­su hia­lu­ro­no­we­go w skó­rze. Dzię­ki połą­cze­niu tych dwóch skład­ni­ków aktyw­nych z poli­frak­cjo­no­wa­ny­mi skład­ni­ka­mi aktyw­ny­mi cha­rak­te­ry­stycz­ny­mi dla linii Hydra Beau­ty: spe­cja­li­stycz­nym skład­ni­kiem nawil­ża­ją­cym, akty­wi­zu­ją­cym natu­ral­ne mecha­ni­zmy nawil­ża­nia w skó­rze, co pozwa­la mak­sy­ma­li­zo­wać jej zdol­ność do zatrzy­my­wa­nia i dys­try­bu­cji wody na pozio­mie komór­ko­wym – Camel­lia Alba PFA oraz Blue Gin­ger PFA – sil­nym anty­ok­sy­dan­tem chro­nią­cym skó­rę i wzmac­nia­ją­cym jej natu­ral­ne mecha­ni­zmy obron­ne, uzy­sku­je­my inten­syw­ne nawil­że­nie, a jed­no­cze­śnie deli­kat­ne złusz­cza­nie – a wszyst­ko to zamknię­te w jed­nej małej buteleczce.

Hydra Beau­ty Camel­lia Glow Con­cen­tra­te nale­ży sto­so­wać w ramach inten­syw­nej mie­sięcz­nej kura­cji, w zależ­no­ści od potrzeb skó­ry, nakła­da­jąc codzien­nie wie­czo­rem 2 kro­ple pro­duk­tu na czy­stą skó­rę i roz­pro­wa­dza­jąc od środ­ka twa­rzy na zewnętrz, a następ­nie w dół szyi. Przed powtó­rze­niem kolej­nej kura­cji nale­ży odcze­kać przy­naj­mniej miesiąc.

Krót­ko­trwa­łe mro­wie­nie pod­czas uży­wa­nia Hydra Beau­ty Camel­lia Glow Con­cen­tra­te to efekt dzia­ła­nia złusz­cza­ją­ce­go – jeże­li jed­nak pro­blem nadal utrzy­mu­je się po apli­ka­cji pro­duk­tu, nale­ży obmyć skó­rę cie­płą wodą i zaprze­stać jego uży­wa­nia. W przy­pad­ku jakich­kol­wiek podraż­nień odra­dza się jego sto­so­wa­nia. Trze­ba tak­że pamię­tać o odpo­wied­niej ochro­nie prze­ciw­sło­necz­nej, gdyż pro­dukt może zwięk­szyć wraż­li­wość skó­ry na słońce.
Aby zin­ten­sy­fi­ko­wać dzia­ła­nie Hydra Beau­ty Camel­lia Glow Con­cen­tra­te możesz roz­po­czy­nać swój rytu­ał od innych pro­duk­tów z linii Hydra Beau­ty, np. nakła­da­jąc Micro Liqu­id Essen­ce, a następ­nie Micro Serum i Micro – Creme.

Naj­now­szy pro­dukt Cha­nel Hydra Beau­ty Camel­lia Glow Con­cen­tra­te jest dostęp­ny na ofi­cjal­nej stro­nie mar­ki www.chanel.com, sta­cjo­nar­nie w buti­kach Chanel.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niego

Nie da się ukryć, że miłość wisi w powie­trzu! Nie­za­leż­nie od tego, czy Walen­tyn­ki obcho­dzo­ne 14 lute­go to dla Was wyjąt­ko­we świę­to, na próż­no unik­nąć w tym mie­sią­cu sym­bo­li miło­ści. Pozo­sta­ły ostat­nie dni, aby zdobyć…
Więcej
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niej

Począ­tek lute­go może ozna­czać tyl­ko jed­no: ofi­cjal­ny począ­tek sezo­nu zako­cha­nych! Jed­no­cze­śnie, to tak­że inten­syw­ny czas  poszu­ki­wań pre­zen­tów walen­tyn­ko­wych. Kwia­ty, słod­ko­ści,  bie­li­zna, a może luk­su­so­we kosme­ty­ki? 14 lute­go to nie tyl­ko tra­dy­cyj­ny dzień zako­cha­nych. Ten dzień może być…
Więcej
Uroda

4 najpiękniejsze zapachy Chanel

Przy­wo­dzą na myśl naj­pięk­niej­sze wspo­mnie­nia, uwo­dzą, koją i cza­ru­ją – zapa­chy towa­rzy­szą nam każ­de­go dnia i potra­fią sil­nie oddzia­ły­wać na nasz nastrój. Mimo, że może­my wybie­rać spo­śród tysią­ca naj­róż­niej­szych zapa­chów, żaden z nich nie zada…
Więcej