H&M kosmetyki

CONSCIOUS to nowa propozycja działu beauty H&M, kosmetyki posiadają certyfikat Ecocert. Przyjrzyjmy się im bliżej !

_MG_8208-2

_MG_8244

H&M Emul­sja do cia­ła 39,90 PLN

CONSCIOUS. Deli­kat­na emul­sja o koją­cym zapa­chu weti­we­rii pozo­sta­wia skó­rę jędr­ną i mięk­ką. Cer­ty­fi­ko­wa­ny eko­lo­gicz­ny alo­es, masło shea, masło kaka­owe, ole­jek z pestek wino­gron i ole­jek mig­da­ło­wy zapew­nia­ją głę­bo­kie nawil­że­nie. Opa­ko­wa­nie z recy­klin­gu. 250 ml. Spo­sób uży­cia: po umy­ciu deli­kat­nie wma­suj w skó­rę do cał­ko­wi­te­go wchło­nię­cia. Posia­da cer­ty­fi­kat Eco­cert.

_MG_8229

H&M Ole­jek do cia­ła i wło­sów 39,90 PLN

CONSCIOUS. Nawil­ża­ją­cy wie­lo­funk­cyj­ny ole­jek do cia­ła, wło­sów i do kąpie­li. Cer­ty­fi­ko­wa­ny eko­lo­gicz­ny ole­jek jojo­ba, ole­jek z pestek wino­gron, wyciąg z roz­ma­ry­nu i olej sło­necz­ni­ko­wy two­rzą dosko­na­ły nawil­żacz. 100 ml. Spo­sób uży­cia: nałóż na całe cia­ło od stóp po ramio­na, zwra­ca­jąc szcze­gól­ną uwa­gę na miej­sca z wysu­szo­ną skó­rą. Dodaj do kąpie­li. Nanieś na suche lub nie­zdy­scy­pli­no­wa­ne wło­sy i prze­czesz pal­ca­mi. Posia­da cer­ty­fi­kat Eco­cert.

_MG_8234

H&M Maska na twarz 24,90 PLN

CONSCIOUS. Odprę­ża­ją­ca masecz­ka łagod­nie usu­wa zanie­czysz­cze­nia i nawil­ża cerę. Zawie­ra cer­ty­fi­ko­wa­ny eko­lo­gicz­ny alo­es, masło shea i ole­jek jojo­ba. Per­fu­mo­wa­na olej­ka­mi ete­rycz­ny­mi. 50 ml. Spo­sób uży­cia: umyj twarz i deli­kat­nie osusz, łagod­nie wma­suj masecz­kę w skó­rę twa­rzy i szyi, uni­ka­jąc oko­lic oczu i ust. Pozo­staw na 2–10 minut, spłucz cie­płą wodą i deli­kat­nie osusz twarz. Przed uży­ciem sprawdź, czy skó­ra nie reagu­je podraż­nie­niem. Wyłącz­nie do użyt­ku zewnętrz­ne­go. Posia­da cer­ty­fi­kat Eco­cert.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Zdję­cia: Vers-24

For Vers-24, War­saw
Komentarze

komen­ta­rzy