Moty­wem prze­wod­nim kolek­cji H&M Con­scio­us Exc­lu­si­ve 2017 są pięk­no natu­ry oraz świat zmy­słów. Wszyst­kie ubra­nia i dodat­ki zosta­ły wyko­na­ne z eko­lo­gicz­nych mate­ria­łów, mię­dzy inny­mi z polie­stru BIONIC® wypro­du­ko­wa­ne­go w całości
z prze­two­rzo­nych pla­sti­ko­wych odpa­dów wyrzu­ca­nych przez morza i oce­any. Ta wyjąt­ko­wa kolek­cja będzie dostęp­na od 20 kwiet­nia w skle­pach sta­cjo­nar­nych H&M na całym świe­cie oraz online.

Kolek­cja H&M Con­scio­us Exc­lu­si­ve udo­wad­nia, że dobry styl nie wyklu­cza dobra pla­ne­ty, a wręcz prze­ciw­nie – może chro­nić ją dla przy­szłych poko­leń. To napraw­dę zachwy­ca­ją­ca kolek­cja, a ubra­nia z eko­lo­gicz­nych mate­ria­łów z pew­no­ścią zagosz­czą w mojej sza­fie na dłu­żej” – powie­dzia­ła Nata­lia Vodia­no­va, któ­ra jest twa­rzą tego­rocz­nej kampanii.

W kolek­cji H&M Con­scio­us Exc­lu­si­ve po raz pierw­szy debiu­tu­ją olej­ki per­fu­mo­wa­ne typu uni­sex – moż­na uży­wać ich osob­no lub łączyć je, aby stwo­rzyć swój wła­sny, nie­po­wta­rzal­ny zapach.Trzy eko­lo­gicz­ne olej­ki per­fu­mo­wa­ne z kolek­cji H&M Con­scio­us Exc­lu­si­ve zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne na bazie trzech róż­nych grup zapa­chów – kwia­to­wej, świe­żej i drzew­nej. Fla­ko­nik z kul­ką uła­twia nakła­da­nie i mie­sza­nie na skó­rze oraz stwo­rze­nie wła­sne­go, nie­po­wta­rzal­ne­go zapa­chu. Olej­ki eko­lo­gicz­ne otrzy­ma­ły cer­ty­fi­kat nie­za­leż­ne­go sto­wa­rzy­sze­nia Eco­cert, któ­ry jest przy­zna­wa­ny wyłącz­nie pro­duk­tom mają­cym co naj­mniej 95% skład­ni­ków – łącz­nie z wodą – pocho­dze­nia natu­ral­ne­go, oraz co naj­mniej 10% wszyst­kich skład­ni­ków pozy­ska­nych z upraw organicznych.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

Zrównoważona kolekcja H&M na wiosnę 2020

Naj­now­sza kolek­cja H&M Con­scio­us na wio­snę 2020 to dru­gie życie mate­ria­łów pocho­dzą­cych z recy­klin­gu i zrów­no­wa­żo­nych źró­deł. To praw­dzi­wie let­nia, natu­ral­na kolek­cja zapro­jek­to­wa­na z myślą o odpo­wie­dzial­nej modzie. Zrów­no­wa­żo­na moda według H&M wca­le nie musi…
Więcej