Najnowsza kolekcja H&M Conscious na wiosnę 2020 to drugie życie materiałów pochodzących z recyklingu i zrównoważonych źródeł. To prawdziwie letnia, naturalna kolekcja zaprojektowana z myślą o odpowiedzialnej modzie.

Zrów­no­wa­żo­na moda według H&M wca­le nie musi iść w parze z nudą, a ponad­to być dostęp­na jedy­nie dla nie­wiel­kiej czę­ści osób! Jeśli wio­sna, to przede wszyst­kim luź­ne, zwiew­ne sukien­ki: i tak wszyst­kie ich rodza­je – od mini po maxi znaj­dzie­my teraz tak­że w inspi­ro­wa­nych kolo­ro­wy­mi lata­mi 80 faso­nach. Każ­dy z nich jst wygod­ny, a jed­no­cze­śnie pod­kre­śla kobie­cą syl­wet­kę. Na próż­no szu­kać ciem­nych, ptzy­tła­cza­ją­cych kolo­rów, wśród któ­rych znaj­dzie­my paste­lo­we, jasne odcie­nie soczy­ste­go różu, czer­wie­ni czy sub­tel­ne­go lila. Nie moglo oczy­wi­scie zabrak­nąć prin­tu w kwia­tu, ażu­ro­wych zdo­bień czy wzo­ru retro w krop­ki. Ele­men­ty cha­rak­te­ry­stcz­ne? Duże, bufia­ste ramio­na, fal­ba­ny i tra­pe­zo­we kro­je. 

To, co naj­waż­niej­sze to fakt, że więk­szość ele­men­tów z któ­rych powsta­ła kolek­cja H&M Con­scio­us pocho­dzi z mate­ria­łów pocho­dzą­cych z recy­klin­gu bądź zrów­no­wa­żo­nych źró­deł. Przede wszyst­kim jest to Ten­celTM, orga­nicz­na baweł­na czy polie­ster z recy­klin­gu. Resz­ta ubrań co naj­mniej w 50% skła­da się zaś z mate­ria­łów pocho­dzą­cych ze zrów­no­wa­żo­nych źródeł.

Poprzez naj­now­szą kolek­cję sukie­nek Con­scio­us na wio­snę 2020 mar­ka kon­se­kwent­nie kon­ty­nu­uje swo­je dzia­ła­nia na rzecz zrów­no­wa­żo­nej mody. A nale­ży pod­kre­ślić, że to jedy­nie kolej­ny krok na dro­dze do osią­gnię­cia ambit­ne­go celu, jakim nie­wąt­pli­wie jest wyko­rzy­sta­nie  w przy­szło­ści, bo do 2030 roku, mate­ria­łów pocho­dzą­cych wyłącz­nie z recy­klin­gu czy zrów­no­wa­żo­nych. 

Głów­nym celem H&M jest dopro­wa­dze­nie do momen­tu, w któ­rym pro­du­ko­wa­na w spo­sób odpo­wie­dzial­ny odzież była dostęp­na dla każ­de­go. A może się to stać jedy­nie dzię­ki świa­do­me­mu podej­ściu do całe­go pro­ce­su, jakim jest pro­duk­cja. Dzię­ki zasto­so­wa­niu wyłącz­nie mate­ria­łów pocho­dzą­cych z recy­klin­gu czy innych odpo­wie­dzial­nych źró­deł, moż­li­we jest wydłu­że­nie żywot­no­ści pro­duk­tów. Jed­no­cze­śnie, o suk­ce­sie mar­ki świad­czy fakt, że już nie­mal ponad poło­wa wyko­rzy­sty­wa­nych przez H&M mate­ria­łów pod­da­wa­na jest recy­klin­go­wi, zaś od 2020 roku – 100% baweł­ny wyko­rzy­sty­wa­nej w pro­duk­tach mar­ki będzie pocho­dzić z recyklingu.

Naj­now­sza, wio­sen­na kolek­cja H&M Con­scio­us 2020, któ­ra będzie dostęp­na na całym świe­cie w wybra­nych skle­pach sta­cjo­nar­nych, a tak­że na stro­nie inter­ne­to­wej hm.com poja­wi się już pod koniec maja.

Najnowsza, wiosenna kolekcja H&M Conscious 2020 Najnowsza, wiosenna kolekcja H&M Conscious 2020 Najnowsza, wiosenna kolekcja H&M Conscious 2020 Najnowsza, wiosenna kolekcja H&M Conscious 2020 Najnowsza, wiosenna kolekcja H&M Conscious 2020

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

H&M Conscious Exclusive 2017

Moty­wem prze­wod­nim kolek­cji H&M Con­scio­us Exc­lu­si­ve 2017 są pięk­no natu­ry oraz świat zmy­słów. Wszyst­kie ubra­nia i dodat­ki zosta­ły wyko­na­ne z eko­lo­gicz­nych mate­ria­łów, mię­dzy inny­mi z polie­stru BIONIC® wypro­du­ko­wa­ne­go w cało­ści z prze­two­rzo­nych pla­sti­ko­wych odpa­dów wyrzucanych…
Więcej