Design

Gucci Decor

Od bajecz­nych i barw­nych kolek­cji, po akce­so­ria, o któ­rych marzy­my i albu­my – Ales­san­dro Miche­le w bły­ska­wicz­nym tem­pie two­rzy impe­rium wło­skie­go domu mody. Tym razem pro­jek­tant posta­no­wił urzą­dzić… wnę­trza naszych domów!

Guc­ci jest już wszę­dzie. Mar­ka na swo­im pro­fi­lu na Insta­gra­mie ogło­si­ła, że jesie­nią wpro­wa­dza linię wystro­ju. Zupeł­ne prze­ci­wień­stwo mini­ma­li­zmu: utrzy­ma­ne w kli­ma­cie rene­san­so­wym, szy­kow­ne, genial­ne drew­nia­ne krze­sła, świe­ce, pal­ni­ki na kadzi­deł­ka, ram­ki na zdję­cia oraz podusz­ki zdo­bią ilu­stra­cje Alex Mer­ry Art. Moty­wa­mi wio­dą­cy­mi są zwie­rzę­ta, w szcze­gól­no­ści nie­mal wszech­obec­ny wąż. Ale to nie wszyst­ko: w pierw­szej kolek­cji Guc­ci Decor znaj­dą się tak­że tace z meta­lu, skła­da­ny stół, tape­ty wyko­na­ne z jedwa­biu, winy­lu i papie­ru, a tak­że por­ce­la­na pro­du­ko­wa­na przez Richar­da Gino­ri, tra­dy­cyj­ną flo­renc­ką fir­mę dzia­ła­ją­cą od 1735 roku! Zapa­cha­mi świec i kadzi­deł oso­bi­ście zajął się Miche­le. Są wśród nich czte­ry: Inven­tum (nuty róż), Fumus (brzo­za z liść­mi poma­rań­czy i woskiem psz­cze­lim), Her­bo­sum (świe­ży zapach liści pomi­do­rów, roślin z bazy­lią i tra­wą cytry­no­wą) oraz Eso­te­ri­cum (gorz­ka poma­rań­cza z Sewil­li z nuta­mi jaśmi­nu, skó­ry i soli).

Kolek­cja Guc­ci Decor nie będzie mia­ła swo­ich oddziel­nych skle­pów, ale ozdo­bi wnę­trza skle­pów mar­ki. Linia będzie dostęp­na już we wrze­śniu na ofi­cjal­nej stro­nie Gucci.com oraz w wybra­nych buti­kach sta­cjo­nar­nych. Jak pod­kre­śla pro­jek­tant, akce­so­ria do domu sygno­wa­ne logo wło­skie­go domu mody to jed­na z form ubie­ra­nia się w Guc­ci. Ceny nie są jesz­cze zna­ne, ale dla praw­dzi­wych fanów talen­tu Miche­la wypo­czy­nek na sofie wśród podu­szek wło­skie­go gigan­ta z pew­no­ścią oka­że się wart każ­dych pieniędzy.

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy