Newsroom

GRAND BAZAR – Targi mody 24 czerwca 2017 r.

 

 

Lada moment zaczną się wakacje i sezon festiwalowy. Czy Wasza garderoba jest na to gotowa? Jeśli jeszcze nie przygotowaliście się do wysokich temperatur i letnich stylizacji zapraszamy na targi mody, podczas których zrobicie zakupy i zapoznacie się najnowszymi kolekcjami polskich i zagranicznych projektantów i marek. Grand Bazar odbędzie się już 24 czerwca w Domu Towarowym Bracia Jabłkowscy, przy Brackiej 25.

Pro­jek­tan­ci i  mar­ki przy­go­to­wa­li dla Was mnó­stwo let­nich nowo­ści, na ponad 130 sto­iskach poja­wią się mię­dzy inny­mi: Rein­kre­acja, My Signa­tu­re, Yeah Bun­ny. Kupi­cie nie tyl­ko ubra­nia, ale rów­nież biżu­te­rię (Polań­ska & co, Fru­ti Bijo­ux) i dodat­ki ( Papil­lon 4 you). Nie zabrak­nie smacz­ków ze świa­ta vin­ta­ge (Saint War­saw), a tak­że mody dzie­cię­cej (Memo­la, Titot, Adi­ku). Oprócz tego, wraz z BeGlos­sy szy­ku­je­my spe­cjal­ną stre­fę Pięk­na, w któ­rej bez­płat­nie prze­te­stu­je­cie kosme­ty­ki naj­lep­szych marek oraz skom­po­nu­je­cie swój wła­sny zestaw. Dodat­ko­wą atrak­cją będą sto­iska slow food, na któ­rych zaku­pi­cie zdro­we arty­ku­ły spo­żyw­cze. Jeśli znu­dzą Was zaku­py zapra­sza­my na warsz­ta­ty two­rze­nia lasów w sło­iku, któ­re będzie­cie mogli póź­niej zabrać do domu.

Szy­ku­je­my też dla Was nie­spo­dzian­kę – nasze tar­gi odwie­dzi autor­ka blo­ga JEMERCED – Jes­si­ka Mer­ce­des, któ­ra będzie wyprze­da­wa­ła ubra­nia ze swo­jej sza­fy.

Po zaku­pach zapra­sza­my do naszej stre­fy z relak­su, w któ­rej będzie­cie mogli odpo­cząć i coś prze­ką­sić. Czas umi­li muzy­ka gra­na przez kolek­tyw DJ’ski.

***

.GRAND BAZAR

24 czerw­ca 2017 r. godz.: 11:00 – 19:00

Dom Towa­ro­wy Bra­cia Jabł­kow­scy, ul. Brac­ka 25, War­sza­wa

fb:  https://www.facebook.com/events/527368380986643/

Wstęp bez­płat­ny

Tekst/zdjęcia: Infor­ma­cje pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy