Newsroom

GRAND BAZAR - Targi mody 24 czerwca 2017 r.

    Lada moment zaczną się waka­cje i sezon festi­wa­lo­wy. Czy Wasza gar­de­ro­ba jest na to goto­wa? Jeśli jesz­cze nie przy­go­to­wa­li­ście się do wyso­kich tem­pe­ra­tur i let­nich sty­li­za­cji zapra­sza­my na tar­gi mody, pod­czas któ­rych zro­bi­cie…

Więcej