Bez wątpienia, do ten pory to najbardziej efektowna współpraca szwedzkiej marki H&M z domem mody. Kiedy w maju podczas imprezy gali amfAR w Paryżu Vogue poinformował, że H&M i Giambattista Valli współpracują nad nową kolekcją nikt nie miał wątpliwości, że będzie to coś niepowtarzalnego. 

Giambattista Valli x H&M

 

Rów­nież sam pro­jek­tant nie krył swo­je­go zasko­cze­nia. Pod­kre­ślił, że w kolek­cji pra­gnie prze­my­cić nie­zwy­kłe­go, mod­ne­go ducha domu mody spra­wia­jąc, że kre­acje będą znacz­nie bar­dziej dostęp­ne dla więk­szo­ści ludzi.  Ceny waha­ją się od 17,99  do 649 dola­rów. Co znaj­dzie­my w naj­now­szej kolek­cji pro­jek­tan­ta i popu­lar­nej sie­ciów­ki? Nie zabrak­nie uro­czych, tiu­lo­wych sukie­nek oraz akce­so­riów goto­wych, by zabrać je na czer­wo­ny dywan.

Giam­bat­ti­sta to napraw­dę repre­zen­tant mody wyso­kiej kla­sy, wprost stwo­rzo­nej na czer­wo­ny dywan – pięk­nej, wyra­fi­no­wa­nej i glamour.

Gwiaz­da kam­pa­nii Giam­bat­ti­sta Val­li x H&M – Ken­dall Jen­ner wysty­li­zo­wa­na przez Mela­nie Wars zosta­ła sfo­to­gra­fo­wa­na w mie­ście rodzin­nym pro­jek­tan­ta – antycz­nym Rzy­mie. 

W Pol­sce kolek­cja tra­fi do sprze­da­ży już od 7 listo­pa­da w skle­pach i znaj­dzie­cie ją w skle­pie w War­sza­wie na Mar­szał­kow­skiej oraz w Kra­ko­wie w Gale­rii Kra­kow­skiej. Stan­dar­do­wo kolek­cja będzie rów­nież dostęp­na onli­ne na stro­nie hm.com.  

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy