ModaNewsroom

Giambattista Valli x H&M

Bez wąt­pie­nia, do ten pory to naj­bar­dziej efek­tow­na współ­pra­ca szwedz­kiej mar­ki H&M z domem mody. Kie­dy w maju pod­czas impre­zy gali amfAR w Pary­żu Vogue poin­for­mo­wał, że H&M i Giam­bat­ti­sta Val­li współ­pra­cu­ją nad nową kolekcją…

Więcej