Styl życia

Gardens by Fort – odkrycie na kulinarnej mapie Warszawy

4 września miało miejsce otwarcie Gardens by Fort, niepowtarzalnego miejsca, które zabiera swoich gości w kulinarną podróż po różnych zakątkach świata. Restauracja zlokalizowana jest w przestrzeni historycznego Fortu Mokotów przy ulicy Racławickiej 99 i zachwyca nie tylko międzynarodową kuchnią, ale również industrialnym wnętrzem i przestronnym ogrodem. Fort Mokotów wybudowany jako element carskich fortyfikacji dziś jest zieloną enklawą w sercu Mokotowa, gdzie Warszawiacy znajdą ukryte z dala od miejskiego zgiełku dwa nowe miejsca: restaurację Gardens by Fort oraz przestrzeń eventową B’Fort. Obydwa miały inaugurację w pierwszy weekend września.

W Gar­dens by Fort może­my spró­bo­wać kuch­ni mię­dzy­na­ro­do­wej, inspi­ro­wa­nej Azją oraz sma­ka­mi z innych zakąt­ków świa­ta. Na gości i cze­ka sta­ran­nie skom­po­no­wa­ne menu, w któ­rym każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. W pro­po­zy­cjach znaj­du­ją się pozy­cje mię­sne, wege­ta­riań­skie oraz w stu pro­cen­tach wegań­skie. Pod­sta­wą kuch­ni są dania przy­go­to­wy­wa­ne z wyso­kiej jako­ści pro­duk­tów uzu­peł­nio­ne wina­mi odpo­wied­nio dobra­ny­mi do potraw, autor­ski­mi kok­taj­la­mi oraz wyse­lek­cjo­no­wa­ny­mi alko­ho­la­mi. 

Gardens by Fort – odkrycie na kulinarnej mapie Warszawy

Tym co wyróż­nia Gar­dens byt Fort poza autor­ską kuch­nią jest indu­strial­ne wnę­trze, prze­peł­nio­ny zie­le­nią ogród oraz impo­nu­ją­cy taras.

3 wrze­śnia swo­je pre­mie­ro­we otwar­cie mia­ła tak­że prze­strzeń even­to­wa B’Fort, któ­ra jest nową inwe­sty­cją powsta­łą na tere­nie For­tu Moko­tów. Nowo­cze­sny indu­strial­ny budy­nek to ok. 370 metrów kw. prze­strze­ni dostęp­nej pod dowol­ną aran­ża­cję. Dodat­ko­wym atu­tem miej­sca jest ok. 260 metrów kwa­dra­to­wych tara­su, któ­ry jest oto­czo­ny buj­ną zie­le­nią. Otwar­cie połą­czo­ne było z inau­gu­ra­cją wysta­wy Not Fair.  Pod­czas wie­czo­ru kolek­cjo­ner­skie­go 3 wrze­śnia, zapro­sze­ni goście mie­li oka­zję obej­rzeć ją jako pierw­si. Od 4 do 12 wrze­śnia wysta­wa jest dostęp­na dla wszyst­kich miło­śni­ków sztu­ki. 

Not Fair to cyklicz­ne wyda­rze­nie poświę­co­ne sztu­ce współ­cze­snej oraz plat­for­ma współ­pra­cy mię­dzy aktyw­ny­mi uczest­nicz­ka­mi i uczest­ni­ka­mi sce­ny arty­stycz­nej. Nad­cho­dzą­ca edy­cja przy­bra­ła for­mę wysta­wy dedy­ko­wa­nej kolek­cjo­no­wa­niu mło­dej, ambit­nej pol­skiej sztu­ki współ­cze­snej. Na wysta­wie zapre­zen­to­wa­no pra­ce oko­ło dwu­dzie­stu arty­stek i arty­stów wypo­ży­czo­nych z kil­ku­na­stu pry­wat­nych kolekcji.

Gardens by Fort – odkrycie na kulinarnej mapie Warszawy

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy