Styl życia

Gardens by Fort – odkrycie na kulinarnej mapie Warszawy

4 wrze­śnia mia­ło miej­sce otwar­cie Gar­dens by Fort, nie­po­wta­rzal­ne­go miej­sca, któ­re zabie­ra swo­ich gości w kuli­nar­ną podróż po róż­nych zakąt­kach świa­ta. Restau­ra­cja zlo­ka­li­zo­wa­na jest w prze­strze­ni histo­rycz­ne­go For­tu Moko­tów przy uli­cy Racła­wic­kiej 99 i zachwy­ca nie…

Więcej