Wywiady

FUERZA I NOWE OBLICZE MAGDALENY BIAŁAS!

MAGDALENA BIAŁAS

Mój poran­ny rytu­ał: witam się z moim kotem, któ­ry codzien­nie cze­ka na mnie przy drzwiach sypial­ni.

Na śnia­da­niem jem: zwy­kle płat­ki owsia­ne + suszo­ne owo­ce + orze­chy + jogurt natu­ral­ny.

Jak sok to: z czar­nej porzecz­ki.

Moje ulu­bio­na kuch­nia to: wło­ska.

Na pla­ży czu­ję się: w 100% zre­lak­so­wa­na.

Naj­pięk­niej­sza pamiąt­ka, jaką przy­wio­złam z podró­ży: zdję­cia zro­bio­ne w Kata­lo­nii.

W ludziach cenię naj­bar­dziej: uczci­wość.

Lubię prze­by­wać w miej­scu: w moim miesz­ka­niu.

Szla­chet­ność i ele­gan­cja czy tupet i prze­bo­jo­wość: zde­cy­do­wa­nie pierw­sza para.

MAGDALENA BIAŁAS

Wia­ry doda­je mi: moja rodzi­na.

Ulu­bio­ny taniec: każ­dy, któ­ry wyra­ża emo­cje.

Mój oso­bi­sty tali­zman: biżu­te­ria FUERZA.

3 must have w mojej sza­fie: jean­sy w róż­nych kro­jach i kolo­rach, wygod­ne wią­za­ne buty typu mar­ten­sy, krót­kie kurt­ki ze skó­ry.

Kolor sym­bo­li­zu­ją­cy prze­mia­nę: poma­rań­czo­wy?

Na bez­lud­ną wyspę spa­ko­wa­ła­bym do waliz­ki: dużo ksią­żek.

Uwiel­biam kosme­ty­ki o zapa­chu: cze­ko­la­do­wym, koko­so­wym.

Oso­bo­wość i jed­no­cze­śnie Gwiaz­da ekra­nu, któ­ra mnie inspi­ru­je: to Penélo­pe Cruz.

Dla­cze­go wła­śnie ta Gwiaz­da? No cóż jest Hisz­pan­ką :), jest natu­ral­nie pięk­na, ale przede wszyst­kim jest dosko­na­łą aktor­ką, fan­ta­stycz­nie wcie­la się w swo­je role.

Jakie fil­my uwiel­biasz w roli głów­nej z Penélo­pe Cruz? Zde­cy­do­wa­nie jest to „Volver” reż. Pedro Almo­dó­var i „Vic­ky Cri­sti­na Bar­ce­lo­na” reż. Woody Allen.

MAGDALENA BIAŁAS

Mot­to życio­we, któ­re mi przy­świe­ca: postę­puj zgod­nie z tym, co czu­jesz i mówisz.

Szczę­ście defi­niu­ję jako: życie w zgo­dzie z samym sobą, zro­zu­mie­nie w rodzi­nie, bli­skość, reali­zo­wa­nie swo­ich pla­nów.

Suk­ces zale­ży ode mnie czy od współ­pra­cy z inny­mi ludź­mi: przede wszyst­kim ode mnie.

Recep­ta na plan poma­ga­ją­cy osią­gnąć życio­wy cel: trze­ba dobrze poznać sie­bie.

 1. Jak to się sta­ło, że kobie­ta, któ­ra pra­cu­je w kor­po­ra­cji i wie­dzie god­ne życie, z dnia na dzień obie­ra inny cel i sta­je się kre­atyw­ną pro­jek­tant­ką biżu­te­rii FUERZA? Co sta­no­wi­ło dla Cie­bie punkt kul­mi­na­cyj­ny, impuls, by pójść inną dro­gą?

Nie czu­łam się w peł­ni speł­nio­na i szczę­śli­wa, cią­gle mi cze­goś bra­ko­wa­ło. Mia­łam też nie­sa­mo­wi­tą potrze­bę spraw­dze­nia sie­bie. Krę­ci­ła mnie myśl, że wej­dę na swo­ją nową dro­gę.

2. Czy w gro­nie Two­ich przy­ja­ciół, zna­jo­mych, rodzi­ny poja­wi­ły się oso­by, któ­re odra­dza­ły Ci wła­sny biz­nes ze wzglę­du na ryzy­ko i brak sta­bi­li­za­cji finan­so­wej? Jak wte­dy zare­ago­wa­łaś?

Oczy­wi­ście były takie oso­by, ale było ich mało. Nie przej­mo­wa­łam się tym. Każ­dy ma pra­wo wyra­żać swo­je oba­wy i opi­nie. Czę­sto jest tak, że zna­jo­mi mają róż­ne zda­nie. To do nas nale­ży decy­zja. Musi­my być w 100% pew­ni, że chce­my tej zmia­ny.

FUERZA

3. To w Kata­lo­nii pod­ję­łaś swo­je życio­we decy­zje, nie­zwy­kle traf­ne. Czy miej­sce to sta­no­wi dla Cie­bie natchnie­nie i oazę, gdzie możesz wsłu­chać się w swój głos?

Tak. Kata­lo­nia jest ze mną cały czas. Noszę ją w ser­cu, w domu, mam spo­ro zdjęć  zro­bio­nych wła­śnie tam w waż­nych dla mnie miej­scach.

4. Co biżu­te­ria mówi o kobie­cie i męż­czyź­nie?

Czę­sto poprzez wybór biżu­te­rii okre­śla­my sie­bie. Czy jeste­śmy, ele­ganc­kie czy może lubi­my styl spor­to­wy, a może jeste­śmy sza­lo­ne i zwa­rio­wa­ne.

5. Dla kogo pro­jek­tu­jesz swo­je autor­skie kolek­cje i jakim odbior­com szcze­gól­nie dedy­ku­jesz linie?

FUERZA jest dedy­ko­wa­na do kobiet, któ­re już się okre­śli­ły, wie­dzą co chcą w życiu robić, co lubią, a cze­go nie, czę­sto już mają swo­ją okre­ślo­ną dro­gę życia.

FUERZA

 6. W filo­zo­fii Two­jej mar­ki domi­nu­je sło­wo klucz – „fuerza” (tłum. siła). Co ono dla Cie­bie ozna­cza i jak je nale­ży rozu­mieć?

Siłą, mocą – naszą fuerzą jest to co nosi­my w sobie – nasze emo­cje, nasze odkry­wa­nie sie­bie, życie w zgo­dzie z samym sobą. Życie swo­im praw­dzi­wym życiem – tym, co napraw­dę czu­je­my. Jeśli odkry­je­my sie­bie i będzie­my żyć w zgo­dzie z samym sobą to poczu­je­my naszą siłę – naszą wewnętrz­ną fuerzę.

 7. FUERZA wyróż­nia się na ryn­ku pol­skim swo­ją uni­kal­ną filo­zo­fią i inspi­ra­cją kon­kret­nie Kata­lo­nią. Czy tak dokład­ne spre­cy­zo­wa­nie obsza­ru zain­te­re­so­wań sprzy­ja two­rze­niu coraz to nowych kolek­cji i czy pomy­sły nie mogą się wyczer­pać?

 Myślę, że nie 🙂

8. Amba­sa­dor­ką mar­ki jest Agniesz­ka Kawior­ska, z któ­rą współ­pra­cu­jesz od 3 lat. Co ma w sobie takie­go Agniesz­ka, co spra­wia, że ide­al­nie pasu­je do obra­zu Two­jej kolek­cji?

Agniesz­ka jest jed­ną z Muz FUERZY, to praw­da współ­pra­cu­je­my już 3 lata. Cho­ciaż nie bar­dzo mi tu pasu­je sło­wo „współ­pra­cu­je” :). Aga jest czę­ścią mar­ki, jest z mar­ką, jest ze mną to sta­ło się bar­dzo natu­ral­nie. Nicze­go nigdy nie usta­la­ły­śmy; to był i jest natu­ral­ny pro­ces. Kolek­cja FUERZA by Agniesz­ka Kawior­ska, to od począt­ku do koń­ca kolek­cja Agi. To ona ją zapro­jek­to­wa­ła. Mode­le biżu­te­rii w 100% wyra­ża­ją aktor­kę, to jaka jest i jakie war­to­ści są dla niej naj­waż­niej­sze.

FUERZA

9. Jak rozu­miesz sło­wo „muza” i czy ist­nie­je moż­li­wość, że muza znu­dzi się pro­jek­tan­to­wi i zastą­pi ją inną?

Muzą jest oso­ba, któ­ra w spo­sób natu­ral­ny, jest z mar­ką i ze mną – my chce­my być razem, dobrze się ze sobą czu­je­my.

10. Jaki must have Fuerzy pole­casz wszyst­kim kobie­tom, któ­re roz­po­czy­na­ją swo­ją przy­go­dę z biżu­te­rią ory­gi­nal­ną, zain­spi­ro­wa­ną wpły­wa­mi Hisz­pa­nii?

Przede wszyst­kim musi­my czuć, że to jest to, że dany model do Nas pasu­je i Nas wyra­ża.

11. Kolek­cja Esti­lo zachwy­ca swo­ją sub­tel­no­ścią w luk­su­so­wym wyda­niu. Stwo­rzo­na z musz­li. Do jakich let­nich sukie­nek pole­casz tak szcze­gól­ną biżu­te­rię?

Myślę, że ta kolek­cja ide­al­nie spraw­dzi się w ele­ganc­kich sty­li­za­cjach.

FUERZA

12. Kobie­ty, któ­re pra­gną wyra­zić sie­bie, mogą sper­so­na­li­zo­wać swo­ją biżu­te­rię. Taką opcję znaj­dą w Two­jej kolek­cji Desti­no, gdzie to od nich zale­ży wybór kolo­ru kamie­ni natu­ral­nych. Jak roz­po­znać swój kamień i jego kolor? Czy jest to zwią­za­ne z naszą oso­bo­wo­ścią, typem uro­dy, gustem, a może po pro­stu zna­kiem zodia­ku?

Przede wszyst­kim przy wybo­rze biżu­te­rii musi­my słu­chać sie­bie – z któ­rym kolo­rem, mode­lem czu­ję się naj­le­piej. Kamie­nie natu­ral­ne mają też swo­je okre­ślo­ne wła­ści­wo­ści i cza­sa­mi wła­śnie tym panie kie­ru­ją się przy wybo­rze.

13. Kolek­cja Etni­co stwo­rzo­na dla miło­śni­czek anty­ku zaska­ku­je ory­gi­nal­no­ścią. Jak nale­ży pie­lę­gno­wać uni­kal­ną biżu­te­rię, aby prze­dłu­żyć jej „życie” i zacho­wać dla kolej­nych poko­leń w rodzi­nie?

Mamy tu do czy­nie­nia z cera­mi­ką, któ­ra wyma­ga zacho­wa­nia ostroż­no­ści i deli­kat­ne­go trak­to­wa­nia.

 14. Czy biżu­te­ria może popra­wić nastrój, spra­wić, że będzie­my prze­bo­jo­we, bar­dziej pew­ne sie­bie, rado­sne bądź wyci­szo­ne i peł­ne har­mo­nii?

Oczy­wi­ście w zna­ko­mi­ty spo­sób! W zależ­no­ści od nasze­go nastro­ju, oka­zji wybie­ra­my mode­le, kolo­ry, łącze­nia.

 15. Jakie to uczu­cie, gdy widzisz Gwiaz­dy Pol­skiej Sce­ny (kino, teatr, TV, muzy­ka) w sty­li­za­cjach uzu­peł­nio­nym dodat­ka­mi ze swo­jej kolek­cji?

To jest bar­dzo miłe uczu­cie, duma i potwier­dze­nie, że idę dobrą dro­gą!

FUERZA

FUERZA

Roz­ma­wia­ła: Ilo­na Jawor­ska
Zdję­cia: Ola Kowal­ska

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Exclusive

AGNIESZKA KAWIORSKA – GWIAZDA NATURALNA

WYWIAD Z AGNIESZKĄ KAWIORSKĄ – MŁODĄ, POLSKĄ AKTORKĄ TEATRALNĄ I FILMOWĄ, KTÓRA SZTUKĘ GRANIA NA SCENIE OPANOWUJE DO PERFEKCJI. JEDNAK JAK TWIERDZI, POTRAFI ODDZIELAĆ TE DWA ŚWIATY: ZAWODOWY OD PRYWATNEGO. SCENIE WYPOŻYCZA SWÓJ POTENCJAŁ, CIAŁO ORAZ WRAŻLIWOŚĆ. AGNIESZKA PRZED OBIEKTYWEM PORUSZA SIĘ NATURALNIE. KUSI, UWODZI I PROWOKUJE NIEWINNOŚCIĄ. AKTORKA JEST MUZĄ NAJNOWSZEJ LINII BIŻUTERII AGNIESZKA KAWIORSKA BY FUERZA. KOLEKCJA TO EFEKT OWOCNEJ WSPÓŁPRACY Z PROJEKTANTKĄ I WŁAŚCICIELKĄ MARKI, MAGDALENĄ BIAŁAS. JAKA JEST JESZCZE AGNIESZKA? O TYM PRZEKONAJCIE SIĘ SAMI!
Więcej