Uroda

Forever Young. Jak zachować młody wygląd skóry?

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz
Gra­fi­ka: Ivan Tor­chi­lov

india3k

Zegar tyka. Pierw­sze zmarszcz­ki poja­wia­ją się już oko­ło 25 roku życia, po 30-ce możesz narze­kać jesz­cze na „kurze łap­ki”, w wie­ku 40 lat sta­ją się już one bar­dziej widocz­ne. Ist­nie­ją jed­nak spo­so­by, by o upły­wie cza­su przy­po­mi­nał ci tyl­ko dowód. Rynek kosme­tycz­ny ofe­ru­je set­ki pro­duk­tów, przy­no­sząc wię­cej pytań, niż odpo­wie­dzi. Łatwo się zagu­bić, chy­ba, że znasz pod­sta­wo­we zasa­dy utrzy­ma­nia mło­de­go wyglą­du.

Make first things first”

Bez wzglę­du na to, ile masz lat, nie zapo­mi­naj o:

Kre­mie do opa­la­nia – to on uchro­ni cię przed zmarszcz­ka­mi, prze­bar­wie­nia­mi i pozo­sta­ły­mi ozna­ka­mi sta­rze­nia. Zmniej­szy też szan­se zacho­ro­wa­nia na raka skó­ry. Wyda­je się więc, że uży­wa­jąc go odda­jesz sobie wiel­ką przy­słu­gę.

Ćwi­cze­niach, zdro­wym odży­wia­niu i śnie – nic nie dzia­ła tak, jak ruch i zbi­lan­so­wa­na die­ta. Nie cho­dzi o bycie dru­gą Cho­da­kow­ską, czy (co naj­gor­sze!) gło­dze­nie się. Obiek­tyw­nie oceń, co możesz zro­bić dziś, by two­je jutro było lep­sze pod każ­dym wzglę­dem.

Nawil­ża­niu od zewnątrz – Jeśli twój budżet pozwa­la ci na zakup kolej­nej toreb­ki, pozwo­li rów­nież zaj­rzeć do dro­ge­rii. Porów­nu­jąc kre­my róż­nych marek, nie pozwól, by cena była naj­waż­niej­szym wyznacz­ni­kiem. Cza­sa­mi war­to zain­we­sto­wać!

A teraz czas na spraw­dze­nie, cze­go potrze­bu­je two­ja skó­ra, kie­dy masz:

20 – 25 lat / Moc H2O

Pij dużo wody
Tego nie trze­ba tłu­ma­czyć: Z wie­kiem tra­ci­my nie tyl­ko nasz wdzięk, ale też się odwad­nia­my.

Wybierz „lżej­szą” pie­lę­gna­cję
W tym wie­ku zapo­mi­na się o „nasto­let­nich” pro­ble­mach z cerą. W koszu mogą już zatem wylą­do­wać wszyst­kie kosme­ty­ki, któ­re zosta­wia­ły po sobie śla­dy w posta­ci pie­cze­nia czy zaczer­wie­nie­nia. A jeśli wal­ka z trą­dzi­kiem wciąż trwa? Zale­ca się korzy­stać z pro­duk­tów bar­dziej deli­kat­nych, nie wysu­sza­ją­cych skó­ry.

25 – 35 lat / Pre­wen­cja

Zaprzy­jaź­nij się z reti­no­lem
Mogli­ście poznać się wcze­śniej (reti­nol dosko­na­le radzi sobie z nie­do­sko­na­ło­ścia­mi cery), a teraz wej­dzie­cie na zupeł­nie nowy poziom.

Dzia­łaj prze­ciw­za­pal­nie
Szu­kaj kosme­ty­ków z wita­mi­na­mi A i C. Roz­ja­śnią skó­rę, zmniej­szą też widocz­ność porów i zaczer­wie­nie­nia.

Pod­da­waj twarz peelin­gom
Rób to jak naj­czę­ściej! Deli­kat­ne peelin­gi nawil­ża­ją, odmła­dza­ją i spra­wia­ją, że skó­ra jest bar­dziej podat­na na dzia­ła­nie np. medycz­nych spe­cy­fi­ków.

Znajdź facho­wą pomoc
War­to poszu­kać kogoś, kto pozna dogłęb­nie two­je potrze­by, a nikt nie zro­bi tego lepiej niż der­ma­to­log i kosme­tycz­ka! Pomo­gą ci upo­rać się z ist­nie­ją­cy­mi pro­ble­ma­mi, zapo­bie­ga­jąc kolej­nym.

35 – 45 lat / Akcja

Potrój­na siła
Przy­da ci się krem z nie­co więk­szą daw­ką wymie­nio­nych wita­min, A i C. Uzbro­ją two­ją twarz do wal­ki z postę­pu­ją­cą pig­men­ta­cją.

Wypeł­nia­cze? Cze­mu nie!
Jeśli myślisz o botok­sie, to naj­lep­szy moment, szcze­gól­nie, że dzia­ła on poprzez absor­bo­wa­nie wody. A mło­dy wygląd wią­że się z nawil­ża­niem, praw­da?

Laser
Możesz pozbyć się wgłę­bień i zmarsz­czek, któ­rych dotąd nie mia­łaś, chy­ba, że wolisz pocze­kać jesz­cze chwi­lę, by potrak­to­wać je czymś o więk­szej mocy. Wię­cej dowiesz się u swo­je­go der­ma­to­lo­ga.

For Vers-24 , War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Artysta, poeta, projektant mody, fashion illustrator & collagist. W jego życiu sztuka, moda i poezja noszą niemal obsesyjny charakter. Inspiracje czerpie z filmów Fellini'ego, baletów Diagilewa i poezji e.e. cummings'a. Fascynuje się polską sztuką plakatu i francuską ilustracją początku XX wieku. Jego prace propagują harmonię treści i formy, estetykę romantyzmu i filozofię Beat Generation. Prowadzi portal internetowy o artystyczno-poetyckim charakterze.
    Avatar

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *