MakijażNewsroomUroda

Estée Lauder podpisało kotrakt z modelką Anok Yai, nową globalną ambasadorką marki

 

19 lipca 2018 roku marka Estée Lauder podała informację, że podpisało kontrakt z Anok Yai, wschodzącą gwiazdą wybiegów, która tym samym została nową globalną ambasadorką marki. Anok pojawi się w kampaniach dotyczących makijażu oraz pielęgnacji skóry w internecie, telewizji, sklepach oraz w prasie. Pierwszą kampanią Anok będzie kampania promująca numer jeden wśród podkładów marki – Double Wear Stay-in-Place Makeup. Modelka dołączy do innych ambasadorek Estée Lauder: Misty Copeland, Grace Elizabeth, Karlie Kloss, Yang Mi, Carolyn Murphy, Hilary Rhoda, Joan Smalls i Fei Fei Sun.

Anok Yai nowa globalna ambasadorką marki Estee Lauder

Jeste­śmy pod­eks­cy­to­wa­ni tym, że Anok dołą­cza do naszej mar­ki”, powie­dział Ste­pha­ne de La Fave­rie, Glo­bal Brand Pre­si­dent Estée Lau­der. „Estée Lau­der od zawsze wybie­ra kobie­ty, któ­re odpo­wia­da­ją naszej wizji glo­bal­ne­go pięk­na. Dzię­ki temu, że Anok dołą­cza do gro­na naszych amba­sa­do­rek, kon­ty­nu­ueje­my dzie­dzic­two mar­ki, pole­ga­ją­ce na wyróż­nia­niu kobiet o róż­nym pocho­dze­niu, toż­sa­mo­ści etnicz­nej i będą­cych w róż­nym wieku”.

Jestem pod­eks­cy­to­wa­na tym, że jestem teraz czę­ścią rodzi­ny Estée Lau­der”, powie­dzia­ła Anok Yai. „Jestem zaszczy­co­na tym, że jestem ciem­no­skó­rą kobie­tą, któ­ra repre­zen­tu­je iko­nicz­ną mar­kę, nie­ustan­nie będą­cą na cze­le jeśli cho­dzi o pięk­no. Mam nadzie­ję, że sta­nę się inspi­ra­cją dla mło­dych dziew­cząt i kobiet oraz, że zachę­cę je do czu­cia się bez­sprzecz­nie piękną”.

O Anok Yai

Świat poznał Anok Yai, gdy zna­la­zła się na pierw­szych stro­nach gazet po tym, jak zapi­sa­ła się w histo­rii jako pierw­sza od 20 lat ciem­no­skó­ra model­ka, któ­ra otwo­rzy­ła pokaz Pra­dy. Mimo to, Anok nie zwal­nia tem­pa. Odkry­ta po tym, gdy jej zdję­cia na Insta­gra­mie ze zjaz­du absol­wen­tów college’u w Waszyng­to­nie DC roz­po­wszech­ni­ły się w intern­cie, Anok Yai zna­la­zła się w cen­trum uwa­gi mediów na całym świe­cie. Ode­zwa­ło się do niej kil­ka naj­lep­szych agen­cji mode­lek, ale Anok zna­la­zła swo­je miej­sce w agen­cji NEXT Model Mana­ge­ment, z któ­rą pod­pi­sa­ła glo­bal­ny kontrakt.

Nie­speł­na tydzień póź­niej, Anok potwier­dzi­ła swój pierw­szo­pla­no­wy udział w kam­pa­nii Pra­dy Wiosna/Lato 2018, do któ­rej zdję­cia wyko­nał Wil­ly Van­der­per­re, a wkrót­ce potem roz­po­czę­ła współ­pra­cę z Ric­car­do Tisci x Nike. Anok uka­za­ła się na okład­ce DAZED, wyda­nie na lato 2018, a ponad­to wzie­ła udział w sesji mię­dzy inny­mi dla ame­ry­kań­skie­go, wło­skie­go i bry­tyj­skie­go Vogue’a, V Maga­zi­ne, POP Maga­zi­ne, AnO­ther Maga­zi­ne oraz Self Servi­ce. Wil­ly Van­der­per­re umie­ścił ją na jed­nej ze swo­ich list iko­nicz­nych mode­lek, a DAZED na liście DAZED100.

Pocho­dzą­ca z Egip­tu, cór­ka sudań­skich uchodź­ców, Anok prze­pro­wa­dzi­ła się do Sta­nów Zjed­no­czo­nych w 2000 roku. Chcia­ła­by zostać leka­rzem i zachę­cać mło­de dziew­czy­ny do pój­ścia ścież­ką nauki, tech­no­lo­gii, inży­nie­rii i matematyki.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Nowość od Estée Lauder - Advance Night Repair Synchronized Multi - Recovery Complex 

Po raz kolej­ny mar­ka Estée Lau­der posta­no­wi­ła ulep­szyć swo­je kul­to­we serum, nada­jąc mu szyb­ko wchła­nia­ją­ce się wła­ści­wo­ści napraw­czo-odmła­dza­ją­ce.  Naj­now­sza for­mu­ła Advan­ced Night Repa­ir Syn­chro­ni­zed Mul­ti-Reco­­ve­­ry Com­plex chro­nio­na paten­tem do 2033 roku zosta­ła opar­ta o prawdziwe…
Więcej
MakijażNewsroomUroda

POKŁAD ESTÉE LAUDER DOUBLE WEAR STAY-IN-PLACE MAKEUP

  Jeże­li marzysz o nie­ska­zi­tel­nej cerze przez cały dzień, koniecz­nie wypró­buj best­sel­le­ro­wy i kul­to­wy pod­kład w pły­nie od Estée Lau­der – Double Wear Stay-in-Pla­ce Makeup, któ­ry zapew­ni Two­jej skó­rze kry­cie przez okrą­głą dobę.  Double Wear…
Więcej
MakijażUroda

ESTÉE LAUDER SUMPTUOUS REBEL LENGTH + LIFT MASCARA

NOWOŚĆ! Estée Lau­der Sump­tu­ous Rebel Length + Lift Masca­ra łamie wszel­kie zasa­dy! W roli głów­nej wysmu­kła szczo­tecz­ka dostar­cza­ją­ca rzę­som mega­daw­ki tuszu. Efekt? Natu­ral­na dłu­gość, brak ubyt­ków i pod­nie­sio­ne rzę­sy. Masca­ra nie odpa­da, smu­gi nie pojawiają…
Więcej