MakijażUroda

ESTÉE LAUDER BRONZE GODDESS MAKEUP COLLECTION

Doświadcz nie­zrów­na­nej ener­gii gorą­ce­go słoń­ca i zmy­sło­wych przy­jem­no­ści let­nich wie­czo­rów. Estée Lau­der przed­sta­wia NOWOŚĆ! Bron­ze God­dess Makeup Col­lec­tion for Sum­mer 2018 – luku­su­so­wą, sło­necz­ną kolek­cję, któ­ra przy­wo­dzi na myśl nie­koń­czą­ce się let­nie noce. 

BRONZE GODDESS MAKEUP COLLECTION

ESTÉE LAUDER BRONZE GODDESS MAKEUP COLLECTION

NOWOŚĆ! Limi­ted Edi­tion Illu­mi­na­ting Powder Gelée w odcie­niu Heat Wave – 195 zł

Pod­kręć tem­pe­ra­tu­rę! Przy­go­tuj się na powrót kul­to­we­go pudru roz­świe­tla­ją­ce­go Estee Lau­der Bron­ze God­dess Heatwa­ve. Umiesz­czo­na w nowym kom­pak­cie uwo­dzi­ciel­ska for­mu­ła roz­świe­tla­ją­ca do całe­go cia­ła sta­no­wi kwin­te­sen­cję nie­koń­czą­ce­go się lata. Opar­ta na uni­kal­nej tech­no­lo­gii pry­zma­tycz­nej try­bry­da pły­nu, pudru i żelu zapew­nia gład­ką i rów­no­mier­ną apli­ka­cję pere­łek o nie­zwy­kłej świe­tli­sto­ści. Zapro­jek­to­wa­ny z myślą o mode­lo­wa­niu i roz­świe­tla­niu puder roz­pro­wa­dza się na skó­rze gład­ko z deli­kat­nym, per­ło­wym poły­skiem. Uni­wer­sal­ny, deli­kat­nie zło­ci­sty odcień to gwa­ran­cja ide­al­ne­go roz­świe­tle­nia i wymo­de­lo­wa­nia rysów oraz god­ne­go pozaz­drosz­cze­nia, natu­ral­ne­go bla­sku.

ESTÉE LAUDER BRONZE GODDESS MAKEUP COLLECTION

NOWOŚĆ! Limi­ted Edi­tion Sum­mer Look Palet­te – 260 zł

Nie­za­leż­nie od tego, czy wolisz prze­by­wać na słoń­cu czy pod roz­gwież­dżo­nym nie­bem, pod­kreśl opa­lo­ną skó­rę za pomo­cą let­niej pale­ty odcie­ni kosme­ty­ków do maki­ja­żu. Umiesz­czo­na w ele­ganc­kim okrą­głym opa­ko­wa­niu pale­ta cie­ni do powiek i pro­duk­tów do maki­ja­żu twa­rzy zawie­ra sze­reg sta­ran­nie dobra­nych for­muł pod­kre­śla­ją­cych oczy i mode­lu­ją­cych rysy twa­rzy. Sześć wspa­nia­łych odcie­ni o wykoń­cze­niach od aksa­mit­nie mato­we­go po opa­li­zu­ją­ce otu­la oczy zmy­sło­wy­mi, ską­pa­ny­mi w słoń­cu bar­wa­mi z akcen­tem boga­te­go, let­nie­go tur­ku­su. Szczyp­ta uni­wer­sal­ne­go roz­świe­tla­cza do twa­rzy oraz różu zapew­nia moż­li­wość wycza­ro­wa­nia nie­zli­czo­nej ilo­ści sty­li­za­cji łączą­cych peł­ną bla­sku cerę z odro­bi­ną kolo­ru i słoń­ca.

NOWOŚĆ! Limi­ted Edi­tion Blo­oming Lip Balm  – 115 zł

Ide­al­ny dotyk bal­sa­mu do ust. Nowy bal­sam kolo­ry­zu­ją­cy wygła­dza, zmięk­cza i zdo­bi skó­rę ust gorą­cym, sło­necz­nym odcie­niem. Opar­ta o odżyw­cze połą­cze­nie olej­ków z owo­ców tro­pi­kal­nych for­mu­ła bal­sa­mu odży­wia usta, któ­re sta­ją się świe­że i sprę­ży­ste w doty­ku. W mia­rę jak kolor roz­kwi­ta pod wpły­wem pH skó­ry ust, war­gi zabar­wia­ją sie wyjąt­ko­wym, neo­no­wym odcie­niem. Ultra­wy­god­ny, lek­ki bal­sam gład­ko roz­pro­wa­dza się na skó­rze i wta­pia w nią pozo­sta­wia­jąc po sobie zmy­sło­we, mięk­kie wykoń­cze­nie. Ide­al­ny bez­po­śred­nio na skó­rę ust lub pod ulu­bio­ną szmin­kę.

Wszyst­kie pro­duk­ty Bron­ze God­dess Sum­mer 2018 zosta­ły prze­te­sto­wa­ne oku­li­stycz­nie.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Nowość od Estée Lauder - Advance Night Repair Synchronized Multi - Recovery Complex 

Po raz kolej­ny mar­ka Estée Lau­der posta­no­wi­ła ulep­szyć swo­je kul­to­we serum, nada­jąc mu szyb­ko wchła­nia­ją­ce się wła­ści­wo­ści napraw­czo-odmła­dza­ją­ce.  Naj­now­sza for­mu­ła Advan­ced Night Repa­ir Syn­chro­ni­zed Mul­ti-Reco­­ve­­ry Com­plex chro­nio­na paten­tem do 2033 roku zosta­ła opar­ta o praw­dzi­we…
Więcej
MakijażNewsroomUroda

POKŁAD ESTÉE LAUDER DOUBLE WEAR STAY-IN-PLACE MAKEUP

  Jeże­li marzysz o nie­ska­zi­tel­nej cerze przez cały dzień, koniecz­nie wypró­buj best­sel­le­ro­wy i kul­to­wy pod­kład w pły­nie od Estée Lau­der – Double Wear Stay-in-Pla­ce Makeup, któ­ry zapew­ni Two­jej skó­rze kry­cie przez okrą­głą dobę.  Double Wear…
Więcej
MakijażUroda

ESTÉE LAUDER SUMPTUOUS REBEL LENGTH + LIFT MASCARA

NOWOŚĆ! Estée Lau­der Sump­tu­ous Rebel Length + Lift Masca­ra łamie wszel­kie zasa­dy! W roli głów­nej wysmu­kła szczo­tecz­ka dostar­cza­ją­ca rzę­som mega­daw­ki tuszu. Efekt? Natu­ral­na dłu­gość, brak ubyt­ków i pod­nie­sio­ne rzę­sy. Masca­ra nie odpa­da, smu­gi nie poja­wia­ją…
Więcej