Styl życiaTechnologia

Dysk sieciowy WD My Book Live

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska / mate­ria­ły prasowe
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we, esellermedia.com

1

Wystar­czy, że pod­łą­czysz go do route­ra, aby utwo­rzyć cen­tral­ny maga­zyn danych dostęp­ny w sie­ci domo­wej i przez Inter­net. Udo­stęp­niaj pli­ki użyt­kow­ni­kom kom­pu­te­rów Mac i PC, odtwa­rzaj mul­ti­me­dia w tele­wi­zo­rze za pośred­nic­twem urzą­dzeń DLNA i korzy­staj ze swo­ich pli­ków w podró­ży za pomo­cą apli­ka­cji i usłu­gi WD 2go.

Czym jest WD 2go? To bez­płat­na prze­glą­dar­ka pli­ków, czy­li dostęp do doku­men­tów, muzy­ki i zdjęć w urzą­dze­niach mobil­nych. Możesz otwie­rać i wyświe­tlać pre­zen­ta­cje i doku­men­ty, odtwa­rzać mul­ti­me­dia albo poka­zać zna­jo­mym zdję­cia zapi­sa­ne na oso­bi­stym dys­ku sie­cio­wym My Book Live lub My Book Live Duo.

Zrób zdję­cie albo nagraj film w urzą­dze­niu mobil­nym i prze­ślij bez­po­śred­nio na dysk. Wszyst­kie zdję­cia prze­cho­wy­wa­ne na swo­im oso­bi­stym ser­we­rze pli­ków możesz, tak­że wyświe­tlać w smart­fo­nie lub na table­cie, dzię­ki WD Photos.

Oprócz wszyst­kich zalet bez­płat­nej wer­sji apli­ka­cji WD 2go,WD 2go Pro ofe­ru­je nastę­pu­ją­ce dodat­ko­we funkcje:

  • dostęp offli­ne do wybra­nych pli­ków i folderów
  • auto­ma­tycz­ne syn­chro­ni­zo­wa­nie pli­ków i fol­de­rów mię­dzy urzą­dze­niem My Book Live lub My Book Live Duo i urzą­dze­niem mobilnym
  • blo­ko­wa­nie dostę­pu czte­ro­cy­fro­wym kodem
  • wysy­ła­nie pli­ków pocz­tą e‑mail, udo­stęp­nia­nie łączy do pli­ków, dru­ko­wa­nie i otwie­ra­nie pli­ków w innych aplikacjach

 Cena: ok. 400zł

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *