Dysk sieciowy WD My Book Live

Brakuje Ci miejsca na dysku? Pracujesz na kilku komputerach? Parę razy zgrywałaś różne foldery na płyty, które później gdzieś przepadły? Zdarzyło Ci się zgubić dokumenty do pracy lub pamiątkowe zdjęcia rodzinne? Stwórz swoją własną "domową chmurę", dzięki dyskowi przenośnemu z dwuletnią gwarancją!

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska / mate­ria­ły pra­so­we
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we, esellermedia.com

1

Wystar­czy, że pod­łą­czysz go do route­ra, aby utwo­rzyć cen­tral­ny maga­zyn danych dostęp­ny w sie­ci domo­wej i przez Inter­net. Udo­stęp­niaj pli­ki użyt­kow­ni­kom kom­pu­te­rów Mac i PC, odtwa­rzaj mul­ti­me­dia w tele­wi­zo­rze za pośred­nic­twem urzą­dzeń DLNA i korzy­staj ze swo­ich pli­ków w podró­ży za pomo­cą apli­ka­cji i usłu­gi WD 2go.

Czym jest WD 2go? To bez­płat­na prze­glą­dar­ka pli­ków, czy­li dostęp do doku­men­tów, muzy­ki i zdjęć w urzą­dze­niach mobil­nych. Możesz otwie­rać i wyświe­tlać pre­zen­ta­cje i doku­men­ty, odtwa­rzać mul­ti­me­dia albo poka­zać zna­jo­mym zdję­cia zapi­sa­ne na oso­bi­stym dys­ku sie­cio­wym My Book Live lub My Book Live Duo.

Zrób zdję­cie albo nagraj film w urzą­dze­niu mobil­nym i prze­ślij bez­po­śred­nio na dysk. Wszyst­kie zdję­cia prze­cho­wy­wa­ne na swo­im oso­bi­stym ser­we­rze pli­ków możesz, tak­że wyświe­tlać w smart­fo­nie lub na table­cie, dzię­ki WD Pho­tos.

Oprócz wszyst­kich zalet bez­płat­nej wer­sji apli­ka­cji WD 2go,WD 2go Pro ofe­ru­je nastę­pu­ją­ce dodat­ko­we funk­cje:

  • dostęp offli­ne do wybra­nych pli­ków i fol­de­rów
  • auto­ma­tycz­ne syn­chro­ni­zo­wa­nie pli­ków i fol­de­rów mię­dzy urzą­dze­niem My Book Live lub My Book Live Duo i urzą­dze­niem mobil­nym
  • blo­ko­wa­nie dostę­pu czte­ro­cy­fro­wym kodem
  • wysy­ła­nie pli­ków pocz­tą e‑mail, udo­stęp­nia­nie łączy do pli­ków, dru­ko­wa­nie i otwie­ra­nie pli­ków w innych apli­ka­cjach

 Cena: ok. 400zł

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy